ŠKOLSKÝ VÝLET 2021
Nezáväzná rezervácia školského výletu na Detskej železnici v Košiciach
Email *
Dátum výletu *
MM
/
DD
/
YYYY
Čas odchodu vláčika z nástupnej stanice ČERMEĽ / 4 €/ žiak, rodič (spiatočný cestovný lístok) *
Učitelia cestujú bezplatne. Dieťa do 3 rokov v sprievode dospelej osoby cestuje bezplatne. Jazda vláčikom v jednom smere trvá 20 min.
Čas odchodu vláčika z konečnej stanice ALPINKA *
Jazda vláčikom v jednom smere trvá 20 min. To znamená, že pri odchode vlaku o 12:00 prídete na stanicu Čermeľ o 12:20.
Predbežný počet detí (3-18 rokov)
Presný počet detí upresníte v pokladni v deň výletu.
Vek detí
Uveďte prosím vek detí v skupine.
Počet učiteľov
Učitelia majú jazdu vláčikom a program BEZPLATNE.
Predbežný počet dospelých
Uveďte predbežný počet dospelých osôb/ rodičov.
Názov školy/ organizácie
Mesto
Kontaktná osoba *
Prosím, uveďte meno a priezvisko zodpovednej osoby, ktorá bude prítomná na výlete.
Mobilné tel. číslo *
Prosím, uveďte mobilné telefóne číslo zodpovednej osoby, ktorá bude prítomná na výlete.
VYŠAĽME SA DOSÝTOSTI 3,50 €/ žiak
Akčný program pre deti na konečnej stanici Alpinka od 9:05 - 11:15. Pod dohľadom animátorov si deti budú môcť vyskúšať streľbu zo vzduchoviek, zaskáču si na skákacom hrade, naučia sa chodiť po lane, plaziť sa, strielať s vodnou pištoľou, pomaľujú si tvár, vytvarujú si rôzne tvary z balónov, vyšalia sa s maxibublifukom... Vhodné pre deti od 6 do 12 rokov. Trvanie: 2 hodiny.
Captionless Image
MINITANKY 5 €/ žiak
Atrakcia pre minimálne 15 platiacich detí. Vhodné pre deti od 7 rokov aj dospelých.
Captionless Image
PAINTBALLOVÁ STRELNICA / 1 €/ 20 nábojov
Captionless Image
ŠAŠO KRAK 3 €/ osoba
Interaktívne vystúpenie stredovekého šaša, komedianta, žongléra, v ktorom sa niečo naučia aj diváci. Vhodné pre malých i veľkých aj dospelákov. Dĺžka 45 min.
Captionless Image
ÚDOLIE MANITOU - INDIÁNSKA DEDINA 2 € (1 hodina) / 3,50 € (1,5 hodiny) / žiak 1 € / rodič
ZÁBAVNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM V INDIÁNSKOM AREÁLI ÚDOLIE MANITOU (od roku 2015) na konečnej stanici Alpinka. Nahliadnite do kultúry a zvykov severoamerických Indiánov. Vydajte sa so žiakmi prvého stupňa ZŠ alebo MŠ na cestu za zážitkami ako skutoční Indiáni a prejdite si s nami zábavne indiánske aktivity. Pri vstupe do areálu budú žiaci rozdelený do menších skupín. Každej skupine bude pridelený sprevádzajúci Indián (animátor), ktorý malých Indiánov sprevádza športovými aktivitami. V teepee stanoch je pre vás pripravený bohatý tvorivý program (výroba lapačov snov, náramkov priateľstva, indiánske čelenky a doplnkov). V spolupráci s Katedrou histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ sme pre vás pripravili náučno- zábavný program, zvlášť pre žiakov druhého stupňa ZŠ, pripravenú máme náučnú zážitkovú hodinu prezentujúcu pôvodný život Indiánov. Program je vytvorený tak, aby zabezpečil medzipredmetové prepojenie poznatkov, naučil a zabavil žiakov. Predpokladaná dĺžka programu je približne 60-90 minút.
Captionless Image
Clear selection
DIVADLO 3 €/ osoba
Profesionálne divadlo Cililing prináša najobľúbenejšie klasické rozprávky. Divadlo v prírodnom amfiteátri pod holým nebom. V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie presunie do neďalekej reštaurácie. Trvanie: 45 min. Vhodné pre deti od 3 do 9 rokov. Prosím, vyberte si predstavenie. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Captionless Image
DOPRAVA AUTOBUSOM V rámci Košíc, z autobusovej, železničnej stanice a do 30 km od Košíc vás vieme rýchlo, bezpečne, pohodlne a za dobrú cenu prepraviť podľa vašich požiadaviek.
Captionless Image
POKYNY PRE CESTOVANIE HISTORICKÝM VLAKOM *
Cestovanie nostalgickými vlakmi je v zmysle „Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR“ na vlastnú zodpovednosť. Práva a povinnosti cestujúcich i dopravcu si prosím pred odchodom vlaku prečítajte tu: http://khkv.sk/data/556a081e63bf4_pp_zsr.pdf 1.3 PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO (1) Cestujúci je povinný mať platný cestovný doklad počas celej prepravy, ako aj bezprostredne pri vystúpení z vlaku a na požiadanie označeného oprávneného zamestnanca dopravcu oprávneného kontrolovať cestovné doklady ho kedykoľvek predložiť ku kontrole. (2) Cestujúci je povinný preukázať sa preukazom totožnosti označenému zamestnancovi dopravcu oprávnenému kontrolovať cestovné doklady, ak sa počas prepravy nemôže preukázať platným cestovným dokladom a neuhradí cenu cestovného a prirážku k cestovnému na mieste. (3) Cestujúci pri nastúpení cesty smie vo vlaku obsadiť po jednom mieste na sedenie pre seba, ako aj pre každého s ním idúceho cestujúceho, pre ktorého môže predložiť platný cestovný doklad. (4) V nostalgických vlakoch je fajčenie zakázané. (5) Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky zmluvy o preprave vrátane tohto PP. (6) Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nepoškodzovali železničné vozidlo, jeho vybavenie a zariadenia slúžiace doprave, neznečisťovali železničné vozidlo a priestory v staniciach, zastávkach určené pre cestujúcich. (7) Cestujúci sa musí sám postarať, aby do vlaku nastúpil včas na stanovených miestach na správnej strane a z vlaku vystúpil v cieľovej stanici. (8) Cestujúci smie do vlaku nastúpiť, alebo z neho vystúpiť len vtedy, ak vlak nie je v pohybe. Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmie do neho nastupovať, ani z neho PP ŽSR VVÚŽ MDC Strana 8 z 16 O--VVÚŽ-2013 vystupovať, otvárať dvere železničných vozidiel a odisťovať kľuku, poistný alebo zádržný hák dverí, vykláňať sa z okien. Cestujúci nesmie počas prerušenia prepravy bez pokynu označeného oprávneného zamestnanca dopravcu nastupovať a vystupovať zo železničného vozidla, ani na stranu, na ktorej nie je nástupište, zastávka alebo stanica. Zdržiavať sa na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch nie je dovolené. Pobyt na zabezpečených otvorených plošinách je dovolený len výnimočne so súhlasom oprávneného zamestnanca dopravcu. Vystupovať na stúpadlá a rebríky, ktoré nie sú určené pre nástup a výstup cestujúcich, nie je dovolené. Vyhadzovať z vlaku odpadky alebo iné predmety nie je dovolené. (9) Cestujúcim je prísne zakázané manipulovať so zariadeniami ovplyvňujúcimi jazdu a celistvosť vlaku, napr. s brzdami, výhybkami, spriahadlami a ich súčasťami a podobne. (10) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nevyrušoval a neobťažoval ostatných cestujúcich a vlakový personál, a zároveň tak, aby nedošlo k poškodeniu jeho vlastného zdravia, ako aj zdravia a bezpečnosti ostatných cestujúcich. Riadi sa príkazmi označených oprávnených zamestnancov dopravcu a prevádzkovateľa dráhy týkajúcich sa prepravy a pohybu v staniciach a na zastávkach, príslušnými bezpečnostnými označeniami, výveskami a piktogramami, a to v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy.
Required
Ochrana osobných údajov *
Na železničnej stanici Čermeľ a Alpinka, taktiež aj Výhybne Vpred môžete byť zaznamenaní kamerovými informačnými systémami (KIS). Záznamy z KIS slúžia na riadenie dopravy, vyšetrovanie dopravných nehôd, škôd, na ochranu zdravia, života našich zamestnancov, dobrovoľníkov a cestujúcich, na ochranu majetku a iné.Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovými informačnými systémami v priestoroch železničných staníc a výhybne. Účel spracúvania osobných údajov:zabezpečenie dôkazov potrebných na vyšetrenie dopravnej nehody, škodovej, mimoriadnej a technickej udalosti pri prevádzkovaní špeciálnej dráhy, zabezpečenie ochrany zdravia, života a majetku cestujúcich, zamestnancov a dobrovoľníkov dopravcu, majetkových hodnôt prevádzkovateľa a tretích strán prostredníctvom kamerových informačných systémov a riadenie dopravy. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:bezpečnosť, ochrana zdravia a života cestujúcich pri preprave, zamestnancov a dobrovoľníkov dopravcu, ochrana majetkových hodnôt prevádzkovateľa, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, riadenie dopravy, plynulosť a bezpečnosť dopravy.Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcov:orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, iné vyšetrovacie orgány, Dráhový stavebný úrad. Doba uchovávania osobných údajov: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.Osobné údaje sú zaznamenané (poskytnuté dotknutými osobami) na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. INFORMÁCIA O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV https://www.detskazeleznica.sk/files/2019-03-18-130827-GDPR_D__K_informacia_o_spracovani_osobnych_udajov.pdf
Required
POZNÁMKA
Sem môžete napísať vaše otázky, pripomienky, informácie, o ktorých by sme mali vedieť. Ďakujeme.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy