Тестові завдання з педагогіки
Потрібно вибрати та позначити одну правильну відповідь у кожному запитанні (завданні)
1. Педагогіка – *
1 point
2. Об’єктом педагогіки є: *
1 point
3. Предметом педагогіки є: *
1 point
4. Завдання педагогіки: *
1 point
5. Навчання – *
1 point
6. Виховання – *
1 point
7. Освіта – *
1 point
8. Систему педагогічних наук складають: *
1 point
9. Метод педагогічного дослідження – *
1 point
10. Назвіть методи педагогічних досліджень: *
1 point
11. Об’єктом педагогічного дослідження є: *
1 point
12. Науково-теоретичну структуру соціальної педагогіки утворюють: *
1 point
13. Cоціалізація особистості – *
1 point
Required
14. Здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі та суспільстві – *
1 point
Required
15. Розроблений на основі змісту загальної середньої освіти та змісту даного шкільного предмета навчальний матеріал, який забезпечує систему загальнонаукових і предметних знань, умінь і навичок, системне мислення, світогляд, ціннісні орієнтації: *
1 point
Required
16. Зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні – *
1 point
Required
17. Комплекс інформаційних, графічних, методичних і програмних засобів автоматизованого навчання з певного предмета – це: *
1 point
Required
18. Підвищення ефективності діяльності (її швидкості та продуктивності) людини у присутності інших людей, полегшення їх взаємодії в групі: *
1 point
Required
19. Основною метою оцінювання педагогом знань і вмінь учнів є: *
1 point
Required
20. Який із перелічених нижче засобів навчання є видом електронних посібників: *
1 point
Required
21. Корекційно-розвиткові заняття з учнями, що мають особливі освітні потреби, в процесі інклюзивного навчання проводять: *
1 point
Required
22. Хмарні технології – це: *
1 point
Required
23. Інновація це: *
1 point
24. Інноваційна освітня діяльність – це: *
1 point
25. Метод навчання, орієнтований не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування та здобуття нових, в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити – *
1 point
26. Явище, яке виявляється в тому, що в деяких випадках присутність інших людей, які не втручаються в дії індивіда, призводить до погіршення результатів його діяльності: *
1 point
27. Компонент навчальної літератури, що визначає коло її діяльності, її призначення та роль, яку вона виконує у системі загальної середньої освіти відповідно до основних дидактичних принципів, це - *
1 point
28. Проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси мережі Інтернет, - це: *
1 point
29. Імідж педагога – це: *
1 point
30. Сукупність засобів і прийомів активного впливу на свідомість, волю і почуття людини з метою її інформування щодо системи знань, цінностей та ідеалів; цей метод розглядається не як просте інформування, а як складна робота мислення й усного мовлення: *
1 point
31. Масовий захід наукового (науково-методичного) характеру з певної проблеми, який дає можливість прямого спілкування одного учасника з іншими завдяки використанню інтернет-ресурсів: *
1 point
32. Якому поняттю відповідає визначення: «Сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з урахуванням конкретних об´єктивних і суб´єктивних умов, спроможність ефективно використовувати в процесі роботи власний психофізичний апарат»: *
1 point
33. Вперше створені, удосконалені або застосовані дидактичні, виховні, управлінські системи або їх компоненти, впровадження яких може суттєво піднести результати освітньої діяльності: *
1 point
34. Спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, які за певних причин не можуть відвідувати заклад освіти *
1 point
35. Система шкільних підручників, навчальних посібників, словників, наочних засобів навчання та навчального приладдя, яка існує в системі середньої освіти в даний проміжок часу та обслуговує певний навчальний предмет, це: *
1 point
36. Принципи виховання – це: *
1 point
37. Чинники, які впливають на формування особистості: *
1 point
38. Сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу – *
1 point
39. Полікультурна компетентність педагога – це: *
1 point
40. Соціальна компетентність педагога – це: *
1 point
41. Спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні – *
1 point
42. Здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства – *
1 point
43. Спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти – *
1 point
44. Набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці – *
1 point
45. Спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності – *
1 point
46. Портфоліо – *
1 point
47. Тестування – *
1 point
Перегляньте фрагменти фільму "Плем'я" та дайте відповіді на наступні запитання.
48. До якої форми освіти слід віднести поданий у фільмі освітній процес? *
1 point
49. Які саме вчителі-дефектологи мають, передусім, працювати з такими учнями? *
1 point
Required
50. Визначте тип навчального закладу, в якому відбувалися ці події. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy