แบบประเมินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1 เพศ
2 ศูนย์ต้นทุนที่ท่านสังกัด
Clear selection
3. ตำแหน่งในฝ่ายที่รับผิดชอบ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. คำสั่งระบุหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน
2. หน้าที่ของกรรมการมีความเหมาะสม
3. จำนวนกรรมการในฝ่ายที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม
4. ความร่วมมือของกรรมการในฝ่ายของท่าน
5. การสนับสนุนงบประมาณ (วัสดุ, อุปกรณ์)
6. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจคณะทำงานของทีมผู้บริหาร
7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาวินัยของบัณฑิต
ตอนที่ 3 ปัญหาและสิ่งที่ประทับใจระหว่างพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ด้านประชาสัมพันธ์
2. ด้านสวัสดิการ
/3. ด้านประสานงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University.