แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน ของครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนคลิกเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อการสอนของครูตามหัวข้อต่อไปนี้
2. ข้อมูลนี้ไม่มีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียน แต่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
3. ระดับคะแนนแต่ละระดับเทียบกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ น้อยที่สุด
ชื่อครูผู้สอนที่ต้องการประเมิน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms