Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Dąbie

Szanowni Państwo gminy Czerwieńsk, Sulechów i Dąbie podpisały umowę partnerstwa tworząc Obszar Funkcjonalny Gmin Nadodrzańskich jej głównym zadaniem jest wspólny rozwój poprzez współpracę. Obecnie przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich - celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych gmin.
W imieniu Wójt Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej Zespół Wykonawców uprzejmie prosi o wypełnienie niniejszej ankiety.
Ankieta jest anonimowa.
  Możliwość znalezienia pracy
  Możliwość uzyskania pomocy społecznej
  Dostępność  opieki zdrowotnej
  Jakość opieki zdrowotnej
  Bezpieczeństwo mieszkańców gminy
  Dostępność  opieki nad dziećmi w żłobkach
  Jakość opieki nad dziećmi w żłobkach
  Dostępność edukacji przedszkolnej
  Jakość edukacji przedszkolnej
  Dostępność  szkolnictwa podstawowego
  Jakość szkolnictwa podstawowego
  Dostępność szkolnictwa gimnazjalnego
  Jakość szkolnictwa gimnazjalnego
  Dostępność szkolnictwa ponadgimnazjalnego
  Jakość szkolnictwa ponadgimnazjalnego
  Dostępność do kształcenia osób dorosłych
  Dostępność dóbr kultury i rozrywki
  Możliwości rekreacyjnego (amatorskiego) uprawiania sportu
  Możliwości turystyczno-rekreacyjne na terenie gminy
  Stan dróg na terenie gminy
  Dbałość o środowisko przyrodnicze w gminie
  Dostępność Internetu na terenie gminy
  Dostępność telekomunikacyjna (telefonia komórkowa)
  Dostępność radiowo-telewizyjna (programy, kanały)
  Dostępność placówek handlu i usług
  Inne
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Remonty, rozbudowa i budowa dróg
  Poprawa stanu infrastruktury drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki)
  Ochrona środowiska przyrodniczego przed degradacją
  Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy
  Poprawa jakości edukacji w gminie
  Rozbudowa komunalnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa)
  Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy (miejsca odpoczynku, punkty gastronomiczne, punkty informacyjne, oznakowanie,)
  Rozbudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia
  Modernizacja szkół i innych placówek oświatowych
  Melioracje i odwodnienia terenów gminy
  Całkowite uregulowanie gospodarki odpadami
  Poprawa jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy 
  Zagospodarowanie terenów wokół Odry(turystyczno-rekreacyjne, rolnicze, gospodarcze, inne)
  Wybudowanie przystani rzecznych po obu stronach Odry
  Pełny dostęp do Internetu w całej gminie
  Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy (udoskonalenie współpracy służb, monitoring)
  Aktywna promocja gminy w kraju i za granicą
  Udoskonalenie systemu pomocy społecznej dla najuboższych
  Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
  Wspieranie podejmowania działalności pozarolniczej przez mieszkańców wsi (np. zakładanie firm, agroturystyka)
  Wspieranie firm działających w gminie w zakresie organizowania nowych miejsc pracy
  Tworzenie stref aktywności gospodarczej i inkubatorów przedsiębiorczości
  Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości
  Rewitalizacja cennych obiektów zabudowy miejskiej i wiejskiej w gminie
  Modernizacja i rozbudowa komunalnych zasobów mieszkaniowych w gminie
  Lepszy dostęp do nowoczesnych usług informacyjnych, doradczych i wykonawczych w gminie
  Ograniczenie bezrobocia w gminie
  Poprawa innowacyjności i nowoczesności gospodarki i rolnictwa
  Wspieranie rozwoju rolnictwa w gminie
  Inne ważne działania proszę wpisać poniżej jakie
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Żłobek
  Przedszkole
  Szkoła podstawowa
  Gimnazjum
  Please enter one response per row
  Żłobków
  Przedszkoli
  Szkół podstawowych
  Gimnazjów
  Szkół ponadgimnazjalnych
  Please enter one response per row
  Poziom kształcenia
  Poziom wyposażenia ogólnego szkół
  Poziom wyposażenia w komputery i dostęp do Internetu
  Organizacja zajęć pozalekcyjnych
  Please enter one response per row
  Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
  Innej uczelni
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question