แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (online) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จัดทำโดย นายสราวุธ สุธีรวงศ์ ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ความสำเร็จ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น
1. ข้อมูลพื้นฐาน (นักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล)
ชื่อ-สกุล (นักเรียน) *
Your answer
ระดับชั้น *
ห้อง *
วันเดือนปีเกิด (01/01/2543)
Your answer
อายุ *
ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล (บิดา) *
Your answer
อาชีพ บิดา *
อายุ บิดา (ปี)
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
ชื่อ-สกุล มารดา *
Your answer
อาชีพ มารดา *
อายุ มารดา
หมายเลขโทรศัพท์ มารดา
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดา มารดา)
Your answer
อาชีพ ผู้ปกครอง *
อายุ ของผู้ปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
Your answer
สภาพครอบครัว *
ฐานะครอบครัว *
ข้อมูลด้านสุขภาพ
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
Your answer
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
Your answer
โรคประจำตัว
Your answer
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
Your answer
ข้อมูลอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่บ้านของนักเรียนมีอุปรณ์ IT เพื่อใช้ในการเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ *
สมาร์ทโฟน *
เครื่องเล่น *
Required
ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน *
สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน *
Required
ข้อมูลด้านการเรียน
วิชาที่ชอบ *
วิชาที่ไม่ชอบ *
ความสามารถพิเศษของนักเรียน
Your answer
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา เฉลี่ย
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้โดยวิธีใดมากที่สุด(เลือกได้มากกว่า 1 วิธี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โพธาวัฒนาเสนี.