فرم ثبت فاکتور - آزمایشگاه

* لطفا دقت کنید این فرم برای خریدهای آزمایشگاه است. خریدهای شریف سولار در فرم دیگری ثبت می شود.
* لطفا اطلاعات را دقیق پر کنید. اطلاعات نادرست مشکلات زیادی در فرایند حسابداری ایجاد می کند.
* فاکتور هایی که در قالب آزمایشگاه می گیرید را به نام دانشگاه شریف بگیرید. برای فاکتور های بیشتر از 1 میلیون تومان حتما فاکتور رسمی بگیرید.

1- لطفا وقتی این فرم را پر کنید که فاکتور نهایی صادر شده است.
2- برای هر فاکتور یک بار این فرم را پر کنید. جمع فاکتورها را در یک فرم وارد نکنید.
3- اگر برای خریدی پیش پرداخت داده اید و هنوز فاکتور صادر نشده است، این فرم را پر نکنید. برای دریافت مبلغ پیش پرداخت فرم قرض را پر کنید. پس از صدور فاکتور این فرم را پر کرده و با دریافت کل مبلغ فاکتور، مقداری را که از حساب قرض دریافت کرده اید برگردانید.
4- در صورتی که استثنائا نتوانستید برای خرید خود فاکتور دریافت کنید (مثل اقلام کم قیمت یا هزینه تاکسی و مانند آن) شرح اقلام و هزینه را روی کاغذ (فرم داخل کمد حسابداری) یادداشت کنید و با ذکر نام خود امضا کنید و به جای فاکتور قرار دهید.
5- اطلاعات بیشتر در مورد اختیارات خرید و نحوه گرفتن فاکتور را در این صفحه بخوانید: ncl.sharif.edu/rules/pc1.htm .

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 10,000
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 1
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question