Anketní průzkum - nabídka pohybových volnočasových aktivit dětí pražských základních škol
Já, Bc. Eva Nováková, jsem studentkou magisterského studia (Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, katedra ZTVL) na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mnou diplomovou práci.

Cílem diplomové práce je zmapování dostupnosti zájmových kroužků se zaměřením na pohybové aktivity pro žáky základních škol se specifickými potřebami na území hl. m. Prahy
Dětmi se specifickými potřebami jsou zde myšleny děti s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, nebo kombinovaným postižením (včetně ADHD, Autismu).
Pravidelnou pohybovou aktivitou je myšlena organizovaná, cílená, pohybová aktivita realizovaná pravidelně v opakující v týdenních intervalech (min. 1x týdně).

Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění Vám zabere cca 5 minut.

Název Vaší organizace nebude v publikované práci uveden, bude přístupný pouze hlavní řešitelce a vedoucí práce. Získaná data budou využita ke zpracování diplomové práce, případně dalšímu výzkumu na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište na adresu: novakova.en@gmail.com

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazníku.
Napište prosím název vaší organizace, pokud chcete být uvedeni v seznamu organizací. V případě anonymního vyplňování dotazníku název neuvádějte.
V případě zájmu o výsledky analýzy, prosíme vyplňte svůj e-mail. Výsledky budou zaslány po obhájení. V opačném případě nevyplňujte.
Jaký jste typ organizace. Vyberte jednu odpověď. *
Jakou právní formu má vaše organizace? Obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace nebo jiná? *
Nabízí Vaše organizace nějakou pohybovou aktivitu pro děti se specifickými potřebami? Vyberte jednu odpověď. *
Pro jakou věkovou kategorii dětí jsou pohybové aktivity v centru realizovány? Vyberte jednu nebo více odpovědí. *
Required
Kolik dětí se specifickými potřebami se účastnilo jednotlivých pohybových aktivit ve vašem centru za školní rok 2019/2020? Napište prosím počet. *
Jaký byl celkový počet dětí účastnících se pohybových aktivit vašeho centra za školní rok 2019/2020? Napište prosím počet.
Na jakém území hl. m. Praha jsou vaše pohybové kroužky realizovány? Možno více odpovědí. *
Required
Zajišťujete i nabídku volnočasových pohybových aktivit v období prázdnin? Vyberte jednu odpověď. *
Jakou formou? Vyberte jednu nebo více odpovědí. *
Required
Jaké dosažené vzdělání, licence, kurzy, mají vaši pracovníci pracující se skupinou kurzových dětí ve volnočasových sportovních aktivitách? Napište prosím konkrétní zaměření, obor, typ kurzu/licence. *
Myslíte si, že mají rodiče a děti se specifickými potřebami povědomí o možnosti navštěvovat vaše kroužky? Vyberte jednu odpověď. *
Jakým způsobem probíhá propagace vaší organizace? Vyberte jednu nebo více odpovědí. *
Required
Domníváte se, že je vaše organizace dobře přístupná, například z hlediska bezbariérovosti okolí budovy, uvnitř budovy, z hlediska vzdálenosti městské dopravní obsluhy a parkovacích míst? Vyberte jednu odpověď. *
Pokud NE, jaké bariéry vnímánte? Vyberte jednu nebo více odpovědí. *
Required
Znáte ve svém okolí organizace, které nabízejí volnočasové pohybové aktivity pro děti se specifickými potřebami? Vyberte jednu odpověď. *
Pokud ANO, napište prosím název. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy