ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ / Name and surname: *
ຊື່ທຸລະກິດ/Business name:
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ/ຕໍາແໜ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ Role/Title of participant: *
ແຂວງ / Province: *
ເພດ / M/F: *
ໂທລະສັບ/Contact No *
ອີເມວ/Email: *
ຂະແໜງການ/Sector *
ຈຳນວນພະນັກງານ/No. of Employee: *
ທ່ານມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລ້ວບໍ? (ມີ/ບໍ່ມີ) / Is the Business Registered (Y/N): *
ທ່ານມີແຜນທຸລະກິດສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່ ? (ມີ/ບໍ່ມີ)Does your Business have a Business Plan (Y/N): *
ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈລະດັບໃດ ໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ ? (1=ອອ່ນ , 5=ດີເລີດ) How confident are you in Business Planning and Financial Management ? (1 = weak, 5=Strong). *
ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານມີລະບົບການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນບໍ່ ? (ມີ/ບໍ່ມີ)Does your Business have as Financial Management System (Y/N) *
ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີລະບົບການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ, ທ່ານນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີຫຍັງ? *
ທ່ານມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນບໍ່? Does your business wish to Access Finance? *
ທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງສະມາຄົມ? ( ຂະແໜງໃດ?) (ແມ່ນ/ບໍ່). ຖ້າແມ່ນ, ແມ່ນທຸລະກິດປະເພດໃດ? ? Is your business part of an association (sector?) (Y/N). If yes, which one *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy