แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมาย/ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพของผู้มารับบริการ *
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
มากที่สุด เท่ากับ 5
มาก เท่ากับ 4
ปานกลาง เท่ากับ 3
น้อย เท่ากับ 2
น้อยที่สุด เท่ากับ 1
1. ด้านเวลา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service