चतुर्दश: पाठ: आर्यभट:
Email address *
विद्यार्थी का नाम *
विद्यालय का नाम *
अनुक्रमांक *
1. महान् गणितज्ञ: ज्योतिर्विच्च कः आसीत्? *
1 point
2. पृथ्वीसूर्ययो: मध्ये कस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति? *
1 point
3. 'तथैव' इति पदस्य सन्धिविच्छेदं किं भवति? *
1 point
4. के आर्यभटस्य सिद्धान्ते समादरं प्रकटितवन्त:? *
1 point
5. 'तस्मिन्' इति पदे का विभक्ति:? *
1 point
6. 'सूर्य: अस्तं गच्छति इति दृश्यते लोके'- इत्यत्र अव्ययपदं किम्? *
1 point
7. सूर्य: कस्यां दिशायाम् उदेति? *
1 point
8. आर्यभट: कस्मिन् न विश्वसिति स्म? *
1 point
9. आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? *
1 point
10. अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम्? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy