ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม Online
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดกรอกข้อมูลลงใน "ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม Online" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หมายเหตุ :
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนส่งใบสมัคร
2. สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ที่สามารถจัดฝึกอบรมได้ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้
- งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 566-554099-0 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)
- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-0-02583-5 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV)
3. เมื่อผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสาร 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุชื่อผู้สมัคร ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง
4. กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
5. สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3%
7. หน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้ 200%
อ้างอิงจาก : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html
โปรดเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม (Course Outline ฉบับเต็ม สามารถ Download ได้จาก Website : www.uniserv.cmu.ac.th ) *
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
ที่อยู่ของหน่วยงาน *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (มือถือ) *
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน) *
หมายเลขโทรสาร *
E-mail Address *
Line ID *
โปรดเลือกหลักประเภทอาหาร *
รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุ) *
รายละเอียดที่พัก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman CMU Residence) ถ.นิมมานเหมินท์ โทรศัพท์ 053-942881 ถึง 4 อัตรา 800 บาท/ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า (โปรดสำรองห้องพักและชำระค่าห้องพักด้วยตนเอง) Website : www.uniserv.cmu.ac.th
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า, อิตาลี, อิหร่าน, ฝรั่งเศส ,เยอรมัน หรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัส COVID19 ในช่วงเวลา 14 วัน ใช่หรือไม่ *
คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กับท่าน มีประวัติไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก หรือไม่ *
ข้าพเจ้าได้อ่านหมายเหตุต่างๆ และได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy