ინტერესთა გამოხატვის ფორმა / Форма выражения интереса
Email address *
1. განმცხადებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი (ან ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი) / Имя, фамилия, идентификатор заявителя (или название компании и регистрационный номер) *
Your answer
2. პროექტის სახელწოდება / Название проекта *
Your answer
3. პროექტის განხორცილების ადგილი / Местоположение реализации проекта *
Your answer
4. პროექტის განსახორციელებლად საჭირო თანხა (ლარში) / Сумма, необходимая для реализации проекта (лари) *
Your answer
5. მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა (ლარში) / Требуемая сумма гранта (лари) *
Your answer
6. თანადაფინანსების თანხა (ლარში) / Сумма софинансирования (лари) *
Your answer
7. თანადაფინანსების წყარო: თანადაფინანსებად ჩაითვლება როგორც საკუთარი ფინანსური თანამონაწილეობა ასევე მესამე მხარისგან (ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან) მოზიდული თანხები / Источник софинансирования: софинансированием считается как собственное финансовое соучастие, так и суммы привлеченные от третьей стороны (физических и юридических лиц). *
8. მოთხოვნილი გრანტის წილი (%) / Доля запрашиваемой суммы гранта (%) *
Your answer
9. თანადაფინანსების წილი (%) / Доля софинансирования (%) *
Your answer
10. პროექტის ხანგრძლივობა / Продолжительность проекта *
Your answer
11. განმცხადებლის ამჟამინდელი სარეგისტრაციო სტატუსი / Правовой статус заявителя *
12. პროექტის დაფინანსების მიღების შემთხვევაში განმცხადებლის სარეგისტრაციო სტატუსი / Правовой статус заявителя после получения гранта *
13. განმცხადებლის ამჟამინდელი თანამდებობა / Текущее положение заявителя *
Your answer
14. განმცხადებლის (ფიზიკური პირის, ორგანიზაციის, კომპანიის და ა.შ.) საქმიანობის მოკლე აღწერა (მაქსიმუმ 100 სიტყვა) / Краткое описание деятельности заявителя (максимум 100 слов) *
Your answer
15. პროექტის მიზანი / Цель проекта *
Your answer
16. პროექტის მოკლე აღწერა (მაქსიმუმ 200 სიტყვა) / Краткое описание проекта (максимум 200 слов) *
Your answer
17. რომელი ამოცანის გადაჭრას ემსახურება თქვენი პროექტის იდეა? გთხოვთ მიუთითოთ მინიმუმ ერთი ამოცანა (იხილეთ"ამოცანები და შედეგები" ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში) / Какой цели служит идея проекта?Выберите минимум одну цель (см. «цели и результаты» в Стратегии Местного Развития) *
Required
18. თქვენს მიერ ზემოთ მითითებული ამოცანის შესაბამის რომელ შედეგს/ებს მიიღებთ? გთხოვთ მიუთითოთ მინიმუმ ერთი შედეგი (იხილეთ"ამოცანები და შედეგები" ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში) / В соответствии с вышеизложенными целями, какие результаты будут достигнуты? Выберите минимум один результат (см. «цели и результаты» в Стратегии Местного Развития) *
Required
19. როგორ დაეხმარება თქვენი პროექტის განხორციელება თქვენს მიერ მითითებული ამოცანის გადაჭრასა და შედეგის/ების მიღწევაში გადამკვეთი სფეროების გათვალისწინებით (მაქსიმუმ 100 სიტყვა) / Просьба описать, как ваш проект поможет достичь намеченных целей и результатов с учетом меж-секторальных областей (максимум 100 слов) *
Your answer
20. მისამართი / Адрес *
Your answer
21. ტელეფონის ნომერი / Номер телефона *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Georgian Institute of Public Affairs. Report Abuse - Terms of Service