แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
1. เพศ
2. ประเภทผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง : กรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์ตัดสินของโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับคำแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคำแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคำแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับคำแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคำแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

1. ด้านสถานที่
5
4
3
2
1
ความสะอาดของโรงอาหาร
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงอาหาร
ความเพียงพอของที่นั่งรับประทานอาหาร
ความสะอาดของที่นั่งรับประทานอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงอาหารเพียงพอ
ความเพียงพอของจำนวนร้านอาหาร
สถานที่ประกอบอาหารและภาชนะที่ใช้มีความสะอาด เหมาะสม
ความพึงพอใจกับการใช้บริการโรงอาหารโดยรวม
2. ด้านร้านอาหาร
5
4
3
2
1
ความสะอาดในร้านค้า
ความสะอาดของอาหาร
ราคาเหมาะสม
รสชาติอาหาร
คุณภาพอาหาร
มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการแต่งกายสะอาดและถูกสุขอนามัย
ความพอใจภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms