แบบทดสอบ ครั้งที่ ๑๕ สาระความรู้พื้นฐาน วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พต๒๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย (X) กากบาท ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว *
๑. It _______ a lot in Ranong , Thailand. *
1 point
๒. We _______ Thai fried rice very much. *
1 point
๓. They _______ Chinese but they _______ Thai. *
1 point
๔. They always _______ basketball in the evening. *
1 point
๕. My brother _______ to the gym often. *
1 point
๖. Marry and I _____ single. We have been married since last year. *
1 point
๗. The market _______ on Fridays. *
1 point
๘. I _______ what you said last night. *
1 point
๙. Every morning I _______ at 5 o’clock.
1 point
Clear selection
๑๐. It _______ a rainy day today. It is sunny. *
1 point
Clear selection
คำถามไม่ระบุชื่อ
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy