แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ” ของงานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 Service Satisfaction Form for Office of Quality Assurance and Assesment in Academic Promotion and RegistrarRajamangala University of Technology Isan Academic Year 2017
คำชี้แจง
Instructions
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
This form is to evaluate the service of Office of Academic Promotion and Registrar unit for the academic year 2017, which is to be used for the improvement of the effectiveness of the service provided by the various units so that the service might be responsive to the needs of the clients.

2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง / ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็น ของท่าน
มากที่สุด
Please check () the choice most suitable to your opinion or fill in the information, if required.
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (General Information)
1.1 เพศ (Gender) *
1.2 สถานภาพ (Status) *
1.3. วุฒิการศึกษา (Level of study) *
1.4. หน่วยงานผู้รับบริการ
คณะ (Faculty)
สำนัก/สถาบัน/กอง (Office/ Institute/ Department)
อื่นๆ (ระบุ) Other (please identify)
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการ “ ให้บริการ ” ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Satisfaction with the service provided by Academic Promotion and Registrar
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ Procedures in the service *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1 มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ Service steps were clearly communicated
2 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน Procedures were simple and easy to follow
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ Service was timely
4. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ Opportunity was provided for inquiries and suggestions
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ Staff *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
5. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ Service was impartial
6. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต Service was polite and friendly
7. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว Service was swift and zealous
8. สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น Information was accurate
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก Location and Equipment *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
9. มีสิ่งอำนวยความสะดวก /อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ การในการให้บริการ Convenient equipment and materials were provided
10. มีระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ Information Communication Technology (online service and information)
11. ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ที่ให้บริการ Orderliness and Cleanliness of the location
ด้านคุณภาพการให้บริการ Quality of Service *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
12. ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว Service was provided quickly and conveniently
13. ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ Service was consistent with need
ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็นอื่นๆ Suggestions and Observations
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy