แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต.
คำชี้้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
2. แบบประเมินนี้แบ่งการประเมินออกเป้น 3 หัวข้อ คือ การคัดแยก การรวบรวม และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล *
ตั้งอยู่ที่ตำบล *
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ(ก.ก./วัน) *
Your answer
1. การคัดแยกมูลฝอย
*
ใช่
ไม่ใช่
1.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกำเนิด
1.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
2. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
*
ใช่
ไม่ใช่
2.1 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมมีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีมีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้
2.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ทำจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่ายทนทานต่อสารเคมีการรับน้ำหนักกันน้ำได้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
2.3 มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บงบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
2.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
2.5 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง
2.6 ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ(ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ)มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
3. การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
3.1 กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง *
ใช่
ไม่ใช่
3.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
3.1.3 กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้องเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยและห้องเผาควันให้อยู่ไม่ต่ำกว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียสได้
3.2 กรณีให้ผู้อื่นกำจัด *
ใช่
ไม่ใช่
3.2.1 มีหนังสือ เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับข้อมูล ที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด ที่เชื่อได้ว่ามีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน *
Your answer
ตำแหน่ง *
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms