แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตอนที่ 1 คำชี้แจง แบบสำรวจเพื่อประเมินตนเองและทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว กรุณาเข้าตอบแบบสำรวจตามความเห็นที่เป็นจริงให้แล้วเสร็จหลังสอบปลายภาคเรียนสุดท้ายชั้นปีสุดท้าย หรือภายใน 30 วันหลังจากประกาศเกรดภาคเรียนสุดท้ายแล้ว และขอความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษาของทุกสาขาวิชาช่วยกำกับดูแลแนะนำ เพื่อการนำผลข้อมูลไปประกอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา
ชื่อบัณฑิต *
เพศ *
จบหลักสูตรสาขาวิชา *
กรุณาคลิกเลือกชื่อหลักสูตรสาขาจากรายการด้านล่างนี้ ว่าบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตร สาขาวิชาใด ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำชี้แจง กรุณาคลิกเลือกให้ค่าระดับคะแนนความคิดเห็น ตามความเป็นจริงของท่านเองว่า ท่านได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ท่านเรียนมา ในแต่ละด้าน แต่ละหัวข้อรายการ ได้บังเกิดผลต่อตัวท่านหรือเป็นคุณลักษณะโดยรวมของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ เช่นใดบ้าง

ความหมายค่าคะแนน กำหนดให้ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5
4
3
2
1
ซื่อสัตย์สุจริต
ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
มีวินัย รู้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู้กาลเทศะ
เสียสละ มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ
กตัญญู มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
สุภาพ อ่อนน้อม
รู้รักสามัคคี และมีจิตสำนึกประชาธิปไตย
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้านความรู้ *
5
4
3
2
1
มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ
มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน
มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
5
4
3
2
1
สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า แก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจำได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
5
4
3
2
1
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม
มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม
มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทาง
มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิชาชีพ
มีทักษะในการปรับประยุกต์หรือบูรณาการความรู้เพื่อการทำงาน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม *
ขอขอบคุณ ในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. โทรสาร 02-5123695 อีเมล์ : human.academic@gmail.com เว็บบล็อก http://academicandresearch.blogspot.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service