แบบฟอร์มสำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน มคอ. 3 หมวดที่ 6
โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือภาษาไทย/หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร ฐานข้อมูล สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น ที่ใช้สอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 และนำข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศมาวิเคราะห์ พร้อมดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการในสำนักหอสมุด (กรณีที่ยังไม่มีให้บริการ)
คำชี้แจง
โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่านให้สมบูรณ์
1. รหัสและชื่อรายวิชา
Your answer
2. คณะวิชา
Your answer
3. สาขาวิชา
Your answer
4. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
Your answer
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
Your answer
6. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
Your answer
7. เอกสารและตำราหลักที่ต้องการ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms