សំណួរអំពីសាលាដែលសិស្សធ្លាប់ទៅ​រៀន​ពី​មុន
សូមចុចលើពាក្យ «NEXT» ដើម្បីបន្តទៅជំពូកបន្ទាប់។ បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នក​ចង់​ត្រ​ឡប់​ទៅ​ជំ​ពូក​មុន​វិញ សូមចុចលើពាក្យ «BACK»។ ក្រោយ​ពេល​លោក​អ្នក​បំ​ពេញ​សំ​ណួរ​ចប់ហើយ សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ «SUBMIT»។
គោត្តនាមរបស់សិស្ស៖ (សូមសរសេរជាអក្សរឡាតាំង) *
Your answer
នាមរបស់សិស្ស៖ *
Your answer
អត្តលេខរបស់សិស្ស៖
Your answer
ថ្ងៃកំណើតរបស់សិស្ស៖ (ខែ, ថ្ងៃ, ឆ្នាំ) *
MM
/
DD
/
YYYY
ប្រទេសកំណើតរបស់សិស្ស៖ *
ភាសាដែលសិស្សនិយាយនៅផ្ទះ៖ *
តើសិស្សមកដល់សហរដ្ឋនៅពេលណា? (ខែ, ថ្ងៃ, ឆ្នាំ) បើ​សិន​ជា​សិស្ស​កើត​នៅ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ សូម​សរ​សេរ​ពាក្យ «N/A» *
Your answer
តើសិស្សធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ក្រៅពីសហរដ្ឋដែរឬទេ?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.