แบบสอบถามความพึงพอใจ-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.เพศ
2.อายุ *
3.สถานภาพ *
4.การศึกษา *
5.อาชีพหลัก *
6.รายได้ครอบครัวต่อเดือน *
7.ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัวเคยติดต่อ/ใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย หรือไม่ *
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ *
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ( ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ) *
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ *
4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *
5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย *
6.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน *
7.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว *
8.มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน *
9.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม *
10.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในบริการข้อมูลสารสนเทศ *
11.มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน *
12.อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย *
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยควรปรับปรุงด้านใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) *
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy