තොරතුරු අයදුම් පත්‍රය
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර
Email address *
අයදුම්කරුගේ නම *
ලිපිනය *
දුරකථන අංකය ( තිබේ නම් )
අවශ්‍ය තොරතුරු ඊ-මේල් මගින් ලබාදීමට කටයුතු කරන බැවින් ඹබගේ ඊ-මේල් ලිපිනය නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.....
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service