แบบประเมินประสิทธภาพการใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการงบค่าเสื่อม "นครชัยบุรินทร์"

เครื่องมือบริหารจัดการงบค่าเสื่อม http://korat.nhso.go.th/app/investment/
  This is a required question

  เครื่องมือบริหารจัดการงบค่าเสื่อม (Investment Management)

  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ (Performance Testing)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา