แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาการให้บริการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

  คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักฯ

  ๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ๓. ความพึงพอใจด้านสำนักงาน สถานที่
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ

  This is a required question