แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาในภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี่แจง : แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัติ
อันจะนำไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรุณาโปรดใส่ค่าคะแนนตามความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านลงในช่องระดับความพึงพอใจ
และเขียนข้อเสนอแนะในกรณีที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
สำหรบเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนมีดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นมากที่สุด
Email address *
รายวิชา *
ภาคการศึกษาที่ *
โดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *
1. ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
3. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการวิชา (การปฐมนิเทศ คู่มือ อุปกรณ์ ตารางการฝึกปฏิบัติงาน การประสานงาน)
4. ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผล
4. ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผล
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. กิจกรรมการเรียนการสอน *
1
2
3
4
5
1.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
1.3 กำหนดลักษณะและจำนวนกิจกรรมการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ
1.4 สามารถปฏิบัติ กิจกรรมตามที่กำหนดได้
1.5 ใหนักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและประเมินผลในคลินิค
2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน *
1
2
3
4
5
2.1 สถานที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ
2.2 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
2.3 อุปกรณ์เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ
2.4 ความร่วมมือของเจ้าหน้าระดับต่างๆ
3. การบริหารและการจัดการวิชา *
1
2
3
4
5
3.1 การจัดการปฐมนิเทศ
3.1.1 การปฐมนิเทศของวิชามีความเหมาะสมชี้แนะการฝึกปฏิบัติงาน
3.1.2 การปฐมนิเทศครอบคลึมทุกขั้นตอนวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ
3.1.3 การปฐมนิเทศของหอผู้ป่วยมีความเหมาะสม
3.2 การอำนวยความสะดวก
3.2.1 การจัดคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติชัดเจน เหมาะสม
3.2.2 การจัดอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติชัดเจนเหมาะสม
3.2.3 การจัดรถรับ-ส่ง (ถ้ามี)
3.3 ความเหมาะสมของตารางการฝึกปฏิบัติงาน
3.4 การประสานงานระหว่าง
3.4.1 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชากับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
3.4.2 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชากับอาจารย์นิเทศ
3.4.3 อาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
3.4.4 อาจารย์นิเทศกับอาจารย์พี่เลี้ยง
4. การประเมินผล *
1
2
3
4
5
4.1 นักศึกษารู้หัวข้อที่จะได้รับการประเมินก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
4.2 นักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
4.3 การประเมินผลครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาที่กำหนดไว้
4.4 การกำหนดค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4.5 นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลในคลินิก
5. นักศึกษา *
1
2
3
4
5
5.1 ศึกษาคู่มือก่อนการฝึกปฏิบัติ
5.2 เตรียมความรู้และศึกษาเพิ่มเติมเหมาะสมกับการปฏิบัติ
5.3 เตรียมทักษะที่จำเป็นหรือทักษะพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติงาน
5.4 มีความตั้งใจ กระตือรือร้นและรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติงาน
5.5 มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
5.6 มีความตรงต่อเวลา
5.7 พยายามปรับปรุงตนเองในการฝึกปฏิบัติงาน
5.8 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้
5.9 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง ร่างกาย จิต วิญญาณ สังคมของผู้รับบริการ
5.10 นำการฝึกปฏิบัติงานไปใช้เป็นแนวทางในศึกษาค้นคว้า
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse