แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คำชีัแจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสากิจกรรมพัแนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับการแนะแนวการศึกษาจากหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากนิทรรศการและรับคำแนะนำตามความสนใจภายหลังจบกิจกรรมฯของทุกสถาบันและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
2. กำหนดการและการดำเนินงานจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.40-16.00 น. ณ หอประชุมชินสีห์ ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำผลการประเมินในการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 ระดับชั้น *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
คำถามไม่ระบุชื่อ *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ด้านแข่งขันตอบปัญหาอาชีพการศึกษาต่อ อาชีพและบุคลิกภาพ
2. การจัดห้องแนะแนวเป็นสัดส่วนและมีการจัดสภาพห้องที่น่าอยู่และเหมาะสม
3. ความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ
4. จำนวนครูแนะแนวเพียงพอต่อการบริการและมีความรู้ด้านการแนะแนว
5. การจัดป้ายนิเทศและเอกสารแนะแนว บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
6. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริการด้านทุนการศึกษา
7. บริการให้คำปรึกษานักเรียนและแนะแนวอาชีพและได้ทดลองฝึกปฏิบัติ สาธิตการทำอาชีพต่าง ๆ
8. บริการติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
9. การบรรยาย อภิปรายการบริการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆและประกอบอาชีพกับนักเรียน
10. การปรับปรุงพัฒนางานบริการที่ทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการครั้งต่อไป
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลกิจกรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055 304182 โทรสาร 055 304181 Website : http://www.bdc.ac.th E-mail academic.chinnaraj@gmail.com Facebook : พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy