Определяне на рисковия профил
Определяне на склонността Ви за поемане на рискове, свързани с инвестициите в ценни книжа.
Моля отговорете на въпросите по-долу, за да ни помогнете да определим подходящия портфейл, който да отговаря на личните ви предпочитания, финансови цели, опит и поносимост към инвестиционния риск.
Указания:
Тези 20 въпроса са разработени, за да измерят Вашата склонност за поемане на финансови рискове. Всеки въпрос има няколко възможни отговора, като вие трябва да изберете само един. Посочете отговорите, които се отнасят за вас и накрая на въпросника натиснете "Изпрати".
Вашето име *
Your answer
Вашето моментно състояние
1. Вашата възраст е: *
2. Кое от изброеното се отнася за вас в момента? (Моля изберете само един отговор) *
3. Доколко сте сигурни, че източниците ви на доходи ще се запазят в бъдеще? *
4. Моля посочете приблизително колко време остава до момента на пенсионирането Ви? *
5. Колко члена на вашето домакинство са зависими от доходи ви? (Посочете само тези, които нямат лични доходи) *
6. Моля посочете приблизителния брутен месечен доход на семейството ви: *
7. Моля посочете приблизителната стойност на семейното Ви имущество. *
8. За да разберем по-добре как инвестирате вашите пари в момента, моля посочете каква част от инвестициите ви са под формата на дялови ценни книжа? *
Съществуват различни видове инвестиции, които основно попадат в две категории: Дялови ценни книжа: акции (обикновени и привилегировани), дялове във взаимни фондове Ценни книжа с фиксирана доходност: срочни депозити, облигации, държавни ценни книжа, инструменти на паричния пазар.
9. Кое твърдение най-добре описва познанията ви в областта на инвестициите? *
Вашият инвестиционен хоризонт
10. Какъв период сте заложили за вашите инвестиции? *
11. Каква е главната цел на тези инвестиции? *
12. Ако имате нужда от вложените пари как най-вероятно бихте ги изтеглили? *
13. Каква част от тези пари бихте похарчили в следващите 5 години? *
Вашето чувство за сигурност на инвестициите
14. Кое твърдение най-добре описва виждането Ви за инвестирането? *
15. Как се чувствате по отношение на инфлационния риск, който би намалил покупателната стойност на инвестициите ви? *
16. Някои инвеститори за разлика от други са по-склонни да приемат периодичните спадове на стойността на техните портфейли в замяна на потенциална по-висока доходност в бъдеще. Кой отговор най-добре описва отношението ви към следното твърдение (степенувайте)? *
"Склонен съм да претърпя големи и чести спадове в стойността на инвестицията ми ако това ви повишило вероятността да постигна по-висока доходност в дългосрочен план"
17. Инвестициите, които могат значително да променят стойността си в краткосрочен аспект не ме притесняват. *
18. Без да знаете как ще се представят финансовите пазари през следващите 5 години, в кой от портфейлите е най-вероятно да вложите средства? *
Представяне на портфейла (средно за 5 години)
19) Графиката отдолу изобразява 4 хипотетични портфейла и очакваната им доходност в рамките на едногодишен период *
С инвестиция в кой от портфейлите бихте се чувствали най-комфортно?
20. Ако портфейлът ви падне с 11% шест месеца след първоначалната инвестиция как бихте реагирали? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.