แบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
*แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบทั้ง2ตอน เพื่อให้การประเมินบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป
1.สถานภาพทั่วไป
*บอกถึงตัวตนของผู้ประเมิน เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา และการทำงาน
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
2.ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลโกรกพระ
*ให้เลือกความพึงพอใจลงในช่องประเมินทั้งหมด 5 ระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
5พอใจมากที่สุด
4พอใจมาก
3พอใจปานกลาง
2พอใจน้อย
1พอใจน้อยที่สุด
*ความพึงพอใจในการให้บริการ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service