Konsultacje społeczne pięciu projektów uchwał RM Ełk (1 czerwca - 31 lipca 2020 r.)
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych pięciu projektów uchwał Rady Miasta Ełku. Konsultacje potrwają od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych mieszkańców Ełku na temat następujących projektów uchwał:
1. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku.

2. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.

3. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku.

5. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Link do projektów uchwał: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/
Email address *
Uchwała 1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Ełku
Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
1.1. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców? *
1. Co najmniej trzystu mieszkańców miasta Ełku posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ełku może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 2. Projekt uchwały wnoszony jest do Rady Miasta Ełku przez komitet inicjatywy uchwałodawczej. 3. Mieszkańcy wnoszący projekt mają prawo do konsultacji formalnych projektu uchwały.
Źle
Bardzo dobrze
1.1. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
1.2. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich? *
1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy minimum dwóch mieszkańców miasta Ełku posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ełku.2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo do wskazania osób uprawnionych do jego reprezentowania podczas prac Rady Miasta Ełku nad wniesionym projektem.3. Informacja o komitecie inicjatywy uchwałodawczej stanowi dokument towarzyszący wnoszonemu projektowi uchwały i podpisom popierających projekt mieszkańców.
Źle
Bardzo dobrze
1.2. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
1.3. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące zasad promocji inicjatyw obywatelskich? *
1. Projekt uchwały jest upubliczniany niezwłocznie po jego wniesieniu do Rady Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu informacyjnym Urzędu Miasta Ełku.2. Projekt uchwały w formie papierowej jest dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta Ełku od daty złożenia, aż do jego rozpatrzenia przez Radę Miasta Ełku.3. Informacja o rozpatrzeniu przez Radę Miasta Ełku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest niezwłocznie upubliczniana w sposób określony w pkt. 1.
Źle
Bardzo dobrze
1.3. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
1.4. Jak oceniasz formalne wymogi składanych przez obywateli projektów uchwał? *
1. Projekt uchwały wnoszony do Rady Miasta Ełku przez komitet inicjatywy uchwałodawczej zawiera jej tytuł, merytoryczne postanowienia oraz uzasadnienie potrzeby jej przyjęcia.2. Podpisy mieszkańców popierających wnoszony projekt uchwały składane są razem z projektem uchwały w formie wykazu zawierającego czytelne oznaczenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej wraz z tytułem projektu uchwały oraz imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne i czytelne podpisy.3. Projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Miasta Ełku na najbliższej sesji po jego złożeniu.
Źle
Bardzo dobrze
1.4. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
Uchwała 2. Zasady konsultacji społecznych z mieszkańcami Ełku
Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w wypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, w szczególności w zakresie opracowywania polityk publicznych samorządu miasta Ełku. Proponowane zapisy uchwały mogą być stosowane również jako forma prekonsultacji społecznych poprzedzających właściwe konsultacje społeczne, których konieczność przeprowadzenia wynika z innych przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
2.1. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące konsultacji społecznych samorządu z mieszkańcami? *
Źle
Bardzo dobrze
2.1. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
Uchwała 3. Inicjatywa lokalna mieszkańcami Ełku
Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku. Inicjatywa lokalna to zainicjowane przez mieszkańców przedsięwzięcie, którego celem jest wspólna z Gminą Miastem Ełk realizacja zadania publicznego służącego wspólnocie samorządowej miasta Ełku. Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Ełku bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Miasta Ełku
3.1. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące inicjatywy lokalnej mieszkańców? *
Źle
Bardzo dobrze
3.1. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
Uchwała 4. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku (RDPPME)
Uchwała określa tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku
4.1. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące tworzenia i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku (RDPPME)? *
Źle
Bardzo dobrze
4.1. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
Uchwała 5. Zasady konsultacji społecznych z RDPPME lub NGO
Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi projektów uchwał i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym strategii rozwoju miasta oraz rocznego programu współpracy
5.1. Jak oceniasz proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące zasad konsultacji społecznych z RDPPME lub NGO? *
Źle
Bardzo dobrze
5.1. Uzasadnienie oceny, propozycje zmian, wnioski, rekomendacje, uwagi, opinie: *
Oceń przydatność poszczególnych uchwał? *
Niezbędna
Bardzo potrzebna
Potrzebna
Zbędna
1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami
3. Inicjatywa lokalna mieszkańców
4. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku (RDPPwE)
5. Konsultacje z RDPPME lub NGO
Czy jesteś mieszkanką/mieszkańcem Ełku? *
Imię i nazwisko *
Podaj płeć?
Clear selection
Wiek
Data wypełnienia ankiety *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy