แบบทดสอบ กลางภาค ชุดที่ 1

แบบฟอร์ม "แบบทดสอบ เรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา" ไม่รับคำตอบอีกแล้ว

ลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคุณคิดว่ามีความผิดพลาด