แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

คำชี้แจง: แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจังหวัดพัทลุง โดยผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

  ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
  ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
  ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
  ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
  การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
  Please enter one response per row
  ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
  สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
  ประสิทธิภาพ/ความรวดเ็วนในการตอบสนองของระบบ
  มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
  ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
  เป็นสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอด
  มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้่สวนเสีย
  Please enter one response per row
  This is a required question