Aptauja par LEADER programmas nozīmību Ādažu novadā un biedrības “Gaujas Partnerība” darbu
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji, uzņēmēji, iestāžu pārstāvji, lūdzam piedalīties biedrības "Gaujas Partnerība" organizētajā aptaujā. Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju, uzņēmēju un iestāžu pārstāvju domas par biedrības "Gaujas Partnerība" darbību, biedrības Vietējās attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas attīstībai, kā arī noteikt biedrības turpmākos darbības virzienus 2021.-2027.gada plānošanas periodā.
Aptauja notiek no 01.07.2021. līdz 30.09.2021. Aptauja tiek veikta elektroniski. Tā ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jūs esat *
Jūsu dzimums *
Jūsu vecums *
Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs *
Ādažu novadā
Rīgā
citur
nedaru to
dzīvojat
strādājat
esat iesaistīts kādā biedrībā
atpūšaties
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras pasākumus
Cik daudz Jūs zināt par biedrību "Gaujas Partnerība"? *
Required
No kādiem informācijas avotiem Jūs esat dzirdējis par biedrību "Gaujas Partnerība", tās īstenotajām aktivitātēm *
Required
Kā Jūs vērtējat biedrības "Gaujas Partnerība" darbu? *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
nav viedoklis
Komunikācijā ar sabiedrību
Komunikācijā ar LEADER projektu īstenotājiem
LEADER projektu veicināšanā Ādažu novadā
Ādažu novada teritorijas attīstībā
Lūdzu, novērtējiet, cik lietderīga un nepieciešama, Jūsuprāt, bija / būs šādu biedrības "Gaujas Partnerība" projektu īstenošana? *
augsta
vidēja
zema
nav viedoklis
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās attīstības stratēģijas" sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā (2007.-2013.). LEADER projektu konkursu organizēšana Lauku attīstības programmas ietvaros 2007.-2013.gada periodā (ELFLA finansējuma apguve).
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā (2007.-2013.). LEADER projektu konkursu organizēšana Rīcības programmas ietvaros 2007.-2013.gada periodā (EZF finansējuma apguve).
Radošās darbnīcas – nāc un piedalies! (apstiprināts 2015.gadā). Projekta ietvaros tika noorganizēts vienas dienas pasākums mājražošanas un amatniecības popularizēšanai Ādažu novadā. Pasākuma laikā ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma un iepriekšējām zināšanām varēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās, kuras vadīja dažādu jomu amatnieki un sava aroda zinātāji. Tika izdots arī buklets par Ādažu novada mājražotājiem.
Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta (apstiprināts 2016.gadā). Mērķis – uzlabot atpūtas iespējas pie ūdensobjektiem Ādažu novadā un sekmēt novada atpazīstamību. Lai to panāktu, tika izveidota atpūtas vieta ar fotorāmi Baltezera kanāla pludmalē, Baltezerā; izveidota atpūtas vieta ar fotorāmi pie Gaujas tilta stāvlaukuma, Ādažos; veikta iedzīvotāju informēšana par Ādažu novadā esošajiem ūdensobjektiem un pie tiem esošajām atpūtas vietām.
Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos (apstiprināts 2018. gadā). Projekta ietvaros tika izveidotas atpūtas vietas, lai nodrošinātu iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, tuvu savai dzīvesvietai, gan velotūristiem un laivotājiem atpūsties Ādažu novadā. Katrā no tām ir izveidots galds, divi soliņi, kā arī informācijas stends, kurā ir vispārīga informācija par velomaršrutiem Ādažu novadā un informācija par Iļķenes pārceltuves vēsturi.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā (2015.-2020.). LEADER projektu konkursu organizēšana Lauku attīstības programmas ietvaros 2015.-2020.gada periodā (ELFLA finansējuma apguve).
Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā (2019.-2020.). Mērķis – izveidot kopīgu informatīvo materiālu – "Labās prakses kodeksu", kurā tika apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.
Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums (2019.-2021.). Mērķis – attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
dažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai - noorganizēti 3 vienas dienas pasākumi iedzīvotāju aktivizēšanai trīs Ādažu novada ciemos, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti novada attīstības plānošanā un noskaidrotu, kas jāīsteno novada turpmākai attīstībai
Lūdzu, novērtējiet, cik lietderīga un nepieciešama, Jūsuprāt, bija / būs šādu uzņēmējdarbības projektu īstenošana? *
augsta
vidēja
zema
nav viedoklis
SIA "UVK Pakalpojumi" projekts "Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana" (apstiprināts 2016.gadā)
SIA "Soira" projekts "Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū" (apstiprināts 2016. gadā)
SIA "Rose Brewery" projekts "Alus darītavas iekārtu iegāde" (apstiprināts 2017. gadā)
SIA "Andžeja Grauda bungu skola" projekts "Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide" (apstiprināts 2017. gadā)
SIA "Ārpus" projekts ""Ārpus" alus darītavas izveide Ādažos" (apstiprināts 2018. gadā)
SIA "Brīvā Austras skola" projekts "PII "Brīvā Austras Skola" saimnieciskās darbības paplašināšana Ādažu novadā" (apstiprināts 2019. gadā)
SIA "KU KUU PARKA KAFEE" projekts "Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide" (apstiprināts 2020. gadā)
SIA "Alba Lira" projekts "Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos - interešu izglītības pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma ieguldījumus iestādes informācijas un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei" (apstiprināts 2020.gadā)
Sabīnes Ulbertes projekts "Skaistumkopšanas privātprakse Ādažos" (apstiprināts 2021.gadā)
SIA "D & S" projekts "Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā" (apstiprināts 2021.gadā)
Lūdzu, novērtējiet, cik lietderīga un nepieciešama, Jūsuprāt, bija / būs šādu teritorijas labiekārtošanas projektu īstenošana? *
augsta
vidēja
zema
nav viedoklis
Ādažu novada domes projekts "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā" (apstiprināts 2016. gadā)
biedrības "BMX Ādaži" projekts "BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta" (apstiprināts 2017. gadā)
Ādažu novada dome projekts "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos" (apstiprināts 2019. gadā)
biedrības "BMX Ādaži" projekts "BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta" (apstiprināts 2019. gadā)
Lūdzu, novērtējiet, cik lietderīga un nepieciešama, Jūsuprāt, bija / būs šādu sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošana? *
augsta
vidēja
zema
nav viedoklis
biedrības "Garkalne Strong" projekts "Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā" (apstiprināts 2016. gadā)
biedrības "Garkalnes olimpiskais centrs" projekts "Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā" (apstiprināts 2016. gadā)
biedrības "Saules stariņi" projekts "Zinīši un Gudrīši" (apstiprināts 2016. gadā)
biedrības "Garkalnes olimpiskais centrs" projekts "Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā" (apstiprināts 2017. gadā)
biedrības "Ādažu novada pensionāru biedrība" projekts "Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam "DĒKA"" (apstiprināts 2017. gadā)
biedrības "Alderu sporta parks" projekts "Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide" (apstiprināts 2019. gadā)
Biedrības "Jaunatnes telpa GEOcreative" projekts "Jauniešu biedrības "Jaunatnes telpa GEOcreative" attīstība" (apstiprināts 2019. gadā)
Biedrības "GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS" projekts "Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā" (apstiprināts 2019. gadā)
Lūdzu, atzīmējiet, vai Jūs: *
Esat gatavojis kāda LEADER projekta iesniegumu Ādažu novadā
Esat īstenojis kādu no LEADER projektiem Ādažu novadā
Esat piedalījies kāda LEADER projekta aktivitātēs Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē Ādažu novada attīstību
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē uzņēmējdarbību Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē darba iespējas Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē teritorijas labiekārtojumu Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē izklaides iespējas Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē sporta iespējas Ādažu novadā
Uzskatāt, ka LEADER projektu īstenošana sekmē atpūtas iespējas Ādažu novadā
Atbalstāt LEADER projektu īstenošanu Ādažu novadā 2021.-2027.gada plānošanas periodā
Nākotnē plānojat pieteikties LEADER finansējuma Ādažu novadā (uzņēmējdarbības rīcībā)
Nākotnē plānojat pieteikties LEADER finansējuma Ādažu novadā (teritorijas labiekārtošanas rīcībā)
Nākotnē plānojat pieteikties LEADER finansējuma Ādažu novadā (sabiedrisko aktivitāšu rīcībā)
Kam, Jūsuprāt, būtu jāpiešķir lielāks finansējums (atzīmē pie “1.” to jomu, kurai jāpiešķir lielākais LEADER finansējuma apjoms, pie “3.” to jomu, kurai jāpiešķir mazākais LEADER finansējuma apjoms)? *
1. (jāpiešķir visvairāk finansējuma)
2. (finansējums jāpiešķir līdzīgi kā citām darbībām)
3. (jāpiešķir vismazāk finansējuma)
Uzņēmējdarbība
Teritorijas labiekārtošana
Sabiedriskās aktivitātes
Cita informācija, ko vēlaties nodot biedrībai “Gaujas Partnerība”:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy