Lunds nations incidentrapportering/ Lund's nation's incident reporting

På Lunds nation arbetar vi för en trygg miljö där alla gäster och medlemmar ska känna sig trygga i våra lokaler. Alla former av diskriminering, ofredanden, trakasserier och våld hör inte hemma på vår nation- eller någon annanstans i samhället.

På Lunds nation värnar vi om följande:

- Vi tar hand om varandra

- Vi behandlar varandra med respekt

- Man gör inget som någon inte bett om eller inte uppskattar

Har det hänt något du vill rapportera in som strider mot detta gör du det enklast här. Du kan även kontakta q@lundsnation.se eller seniorskollegiet@lundsnation.se, men då försvinner möjligheten att vara anonym, en möjlighet som du har här.

I detta formulär kan du beskriva ditt ärende du vill kontakta oss för så utförligt du kan och orkar, eller bara kort att du vill bli kontaktad av oss. Det är du själv som väljer om du vill vara anonym eller ej. Observera att du inte ska lämna namn eller uppgifter om den som utsatte dig eller någon annan för diskriminering eller trakasserier här om du har den informationen. Den information kan du lämna till oss först när vi tar kontakt med dig, men bara om du vill bli kontaktad och lämnat dina kontaktuppgifter.

Detta kontaktformulär finns för att du enkelt ska kunna komma i kontakt med nationen när du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier inom nationens verksamhet, eller om du sett något hända, samt kunna få din röst hörd där du kan uttrycka dig, anonymt eller ej. Kom ihåg dock att i det fall du önskar vara anonym, kan vi inte ta ärendet vidare och kalla till samtal med dig/den som utsatt dig för diskriminering eller trakasserier. En anonym anmälan fyller även den ett viktigt syfte, eftersom det ger oss en insikt i vad som sker i vår verksamhet och hur vi kan vidta eventuella åtgärder för att göra nationen till en tryggare plats.

Viktigt att komma ihåg är att även om vi har en nolltolerans för diskriminering och trakasserier på nationen, är det viktigt att komma ihåg att möjligheten till påföljder av ärenden är begränsad från nationens sida. Har du blivit utsatt för brott vill vi uppmana till en polisanmälan. Det finns många stödfunktioner som kan hjälpa dig genom processen, nedan listas några värdefulla kontaktuppgifter.

Studentprästerna Lund: 046-718735
Brottsofferjouren Lund: 046-32 32 98
Kvinnojouren Lund: 046- 12 19. 60
Polisen: 112 vid pågående brott, vid polisanmälan 114 14

Ta hand om dig!

English
At Lunds nation, we work for a safe environment where all guests and members should feel safe in our premises. All forms of discrimination, harassment, harassment and violence have no place in our nation or anywhere else in society.

At Lund's nation, we take care of the following:

- We take care of each other

- We treat each other with respect

- You don't do anything that someone hasn't asked for or doesn't appreciate

If something has happened that you want to report that conflicts with this, you do it the easiest way here. You can also contact q@lundsnation.se or seniorskollegiet@lundsnation.se, but then the possibility of being anonymous disappears, a possibility that you have here.

In this form, you can describe your matter you want to contact us about in as much detail as you can and manage, or just briefly that you want to be contacted by us. It is you who chooses. Please note that you should not provide the name or details of the person who subjected you or anyone else to discrimination or harassment here if you have that information. You can give us that information only when we contact you, but only if you want to be contacted and leave your contact details.

This contact form exists so that you can easily get in touch with the nation when you have been subjected to discrimination or harassment within the nation's activities, or if you have seen something happen, and to be able to have your voice heard where you can express yourself, anonymously or not. Remember, however, that if you wish to remain anonymous, we cannot take the matter further and call for a conversation with you/the person who subjected you to discrimination or harassment. An anonymous report also serves an important purpose, as it gives us an insight into what is happening in our operations and how we can take any measures to make the nation a safer place.

Important to remember is that although we have a zero tolerance for discrimination and harassment on the nation, it is important to remember that the possibility of sanctioning cases is limited on the part of the nation. If you have been the victim of a crime, we would like to urge you to report it to the police. There are many support functions that can help you through the process, listed below are some valuable contact details.

Student priests Lund: 046-718735
Crime victim helpline Lund: 046-32 32 98
Kvinnojouren Lund: 046-12 19. 60
The police: 112 in the case of an ongoing crime, in the case of a police report 114 14

Take care!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jag har läst informationstexten och jag är medveten om att jag inte ska namnge andra personer i detta formulär, varken direkt eller indirekt. --- I have read the information, and am aware that I shall not name anyone else in this form than myself, neither directly or indirectly. *
Ditt namn (frivlligt)/ Your name (voluntary)
Din mail (frivilligt) / Your e-mail (voluntary)/ (om du vill vi ska kontakta dig) /(if you want to be contacted)
Var på nationen skedde det anmälan berör? (frivilligt)/ Where at the nation did it occur (voluntary) 
När skedde det (frivilligt)/ When did it occur (voluntary)?
Beskriv ärendet så mycket som du orkar /Describe the incident as much detail as you manage
*
Jag godkänner att Lunds Nation hanterar mina uppgifter i detta formulär i enlighet med nationens GDPR-policy --- I hereby approve that Lunds Nation process my personal data in this form according to the Nation's Data Protection policy
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lunds Nation. Report Abuse