แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone"
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการอบรมครั้งต่อไป แบบสอบถามความพึงพอใจชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน
Smart Phone”
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย. - Terms of Service - Additional Terms