ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ για το ArtWalk 4 - OPEN CALL FOR VOLUNTEERS for ArtWalk 4
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εθελοντών από την 20η Φεβρουαρίου 2019 έως και την 31η Μαρτίου 2019.

GR
Καλώς ήλθατε στην υποβολή της αίτησης για την εθελοντική σας συμμετοχή στον ΜΗ κερδοσκοπικό οργανισμό πολιτισμού Art in Progress!
Με την παρακάτω φόρμα, θα λάβουμε τις αναγκαίες πληροφορίες για εσάς, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να σας ενσωματώσουμε με επιτυχία στο πρόγραμμα του 4oυ Διεθνούς Street Art Festival Πάτρας | ArtWalk 4 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019.
Τα κριτήρια μας θα βασιστούν στις δικές σας δυνατότητες και δεξιότητες και πάντα σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες.
Για την εθελοντική σας συμμετοχή θα συνυπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Art in Progress και του κάθε εθελοντή ξεχωριστά, καθώς και δεν θα υπάρχει κάποια χρηματική αμοιβή.

Deadline for submission of volunteer applications from February 20th 2019 to March 31st 2019.

EN
Welcome to submitting your application for a voluntary participation in the Nonprofit Cultural Organization Art in Progress!
With the form below, we will receive all the necessary information, so that we can successfully integrate you into the 4th Street Art Festival Patras | ArtWalk 4 to be held in May and June 2019.
Our criteria will be based both on your abilities and desires.
Your participation is voluntary and there will not be any kind of fee, as well as a co-operation agreement between Art in Progress and each individual volunteer will be co-signed.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - PROGRAM INFORMATION
GR
Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχολούνται τουλάχιστον 3-4 ώρες ημερησίως, για 2-5 ημέρες την εβδομάδα, από την 5η Απριλίου έως την 30η Ιουλίου 2019. Η απασχόληση θα περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα.
Το 4o International Street Art Festival Πάτρας | ArtWalk 4 έχει προγραμματιστεί και θα διαρκέσει από 1 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2019*.
(*θα επιμηκυνθεί στην περίπτωση που υπάρξουν απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες)

ΕΝ
Volunteers will be employed at least 3-4 hours a day, for 2-5 days a week from April 5th till July 30th 2019. Shifts will include weekends.
The 4th International Street Art Festival Patras | ArtWalk 4 will be held from May 1st till June 30th 2019*.
(*the festival will receive an extension in the event of unforeseen weather conditions)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - NECESSARY DOCUMENTS
GR
α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις).
β) Τι σημαίνει για εσάς η εθελοντική εργασία (έως 100 λέξεις).
γ) Φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας και σε καλή ανάλυση.

EN
a) A short curriculum vitae.
b) 50-100 words: What does voluntary work mean for you?
c) Identity photo in good resolution.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - APPLICATION PROCEDURE
GR
1. Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας, πατώντας «Αποστολή φόρμας» που βρίσκεται στο τέλος της αίτησης.
2. H προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων είναι από την 20η Φεβρουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2019, στις 23:59.
3. Τα αποτελέσματα θα τα λάβετε μέσω e-mail από το patrartinprogress@gmail.com έως τις 5 Απριλίου 2019.
4. Με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλες οι πληροφορίες επαρκώς, η Art in Progress εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις σας σύμφωνα με τις ανάγκες της διοργάνωσης, τα ιδιαίτερα προσόντα των υποψηφίων και την συνολική εικόνα σε σχέση με την επιθυμία σας να συμμετέχετε στο πρόγραμμα.
5. Οι υποψήφιοι εθελοντές που θα αξιολογηθούν θετικά και θα περάσουν στην επόμενη φάση, στην συνέχεια θα κληθούν να συμμετέχουν σε συνέντευξη με τα μέλη της Art in Progress. H συνάντηση θα οριστεί από μέλη της Art in Progress και θα ενημερωθείτε μέσω του e-mail που θα παραλάβετε από το patrartinprogress@gmail.com έως τις 5 Απριλίου 2019.
6. Για πληροφορίες σε σχέση με την αίτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Art in Progress, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο patrartinprogress@gmail.com οποιαδήποτε στιγμή και μέσω τηλεφώνου στο 6948098744 (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 11:00 - 13:00).

Η Art in Progress δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων παρά μόνο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος.

EN
1. Please send your application electronically, after completing this form, by clicking on 'Send Form' at the end of the application.
2. The deadline for submission of applications is from February 20th till March 31st 2019, at 23:59.
3. The results will be received via e-mail from patrartinprogress@gmail.com by 5th of April 2019.
4. Provided that all information has been received in sufficient detail, Art in Progress examines and evaluates your applications according to the organization's needs, the candidates' particular qualifications and the overall picture of your desire to participate in the program.
5. Candidate volunteers who will be evaluated positively and will go to the next stage will then be invited to participate in an interview with Art in Progress's members. The meeting will be nominated by Art in Progress' s members and you will be informed via the e-mail from patrartinprogress@gmail.com by 5th of April 2019.
5. For information, please contact Art in Progress, via e-mail at patrartinprogress@gmail.com and via telephone at 6948098744.

Art in Progress pledges not to use the personal information of the candidates except for the needs of the specific program.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50-100 λέξεις) - VOLUNTARY OFFER (50-100 words) *
GR Τι σημαίνει για εσάς εθελοντική δράση; Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Art in Progress; EN What does voluntary action mean for you? Why do you want to participate in this Art in Progress’ program?
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - PERSONAL INFORMATION
Όνομα / Επώνυμο – Name / Surname *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση - E-mail *
Κινητό Τηλέφωνο / Mobile phone number *
Ηλικία / Age *
Φύλο / Gender *
Ιδιότητα/Απασχόληση – Status / Employment *
Χώρα καταγωγής / Country of origin *
Πόλη / Περιοχή διαμονής / Οδός / Αριθμός / Τ.Κ. – City / Place of residence / Street / Number / ZIP code *
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα - Short curriculum vitae *
Το βιογραφικό σας θα πρέπει να είναι σε μορφή εγγράφου (word) ή PDF αρχείου και σε μέγεθος έως 1ΜΒ.
Required
Ανεβάστε τη φωτογραφία σας - Upload your photo *
Η φωτογραφία σας πρέπει να είναι τύπου ταυτότητας, σε αρχείο JPEG και σε μέγεθος έως 1ΜΒ.
Required
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με εκδηλώσεις εθελοντισμού; - Have you been involved in volunteer events in the past? *
Αν ναι, σε ποιες; - If so, which ones?
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με διοργανώσεις πολιτισμού; - Have you ever been involved in cultural events? *
Αν ναι, σε ποιες; - If so, which ones?
Ενημερώνεστε μέσα από τα social media της Αrt in Progress; - Are you aware of Art in Progress's social media? *
Γνωρίζετε το Διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας, ArtWalk; - Are you aware of International Street Art Festival Patras, ArtWalk?
Αν ναι, πως μάθατε για αυτό; - If so, how did you find about it?
Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συνεργαστείτε με το ΑrtWalk; - Why do you want to participate in ArtWalk? *
Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις της Art in Progress; - Do you wish to be informed about the Art in Progress events? *
Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες σας ενδιαφέρει να στηρίξετε; - Which of the following actions would you like to support? *
Required
Τι μέγεθος T-shirt φοράτε; / What size of T-shirt do you wear? *
ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - SKILLS OF VOLUNTEERS
Επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών (Αγγλικά) / Language skills level (English) *
Επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών (Άλλη ξένη γλώσσα) / Language skills level (Another foreign language) *
Γενικές Πληροφορίες / General Information
Χρήση Η/Υ / Use of IT *
Γνώση διαχείρισης social media / Knowledge of social media *
Γνώση γλώσσας προγραμματισμού / Programming language *
Αν ναι, ποιες; / If so, which?
Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου (Office, XL, Open Office) / Text editors (Office, XL, Open Office) *
Γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (photoshop, illustrator κ.ά.) / Graphic programs (photoshop, illustrator etc.). *
Αν ναι, ποια; / If so, which?
Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας φωτογραφίας, video / Photo, video editing programs *
Αν ναι, ποια; / If so, which?
Έχετε έγκυρο δίπλωμα οδήγησης; / Do you have a driving license? *
Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας ή κινητικότητας που οφείλουμε να το γνωρίζουμε; / Do you have a health or mobility issue that affects your type of voluntary work and we should know it? *
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / OCCUPATION
Πόσες ώρες την εβδομάδα επιθυμείτε να διαθέτετε στο φεστιβάλ ArtWalk; / How many hours a week can you offer for voluntary purposes? *
Πως επιθυμείτε να συμμετέχετε στο ArtWalk 4; / How do you wish to participate in ArtWalk 4? *
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - BENEFITS
GR
Α) Κατά την περίοδο της διοργάνωσης του Φεστιβάλ, θα δίνεται η ευκαιρία στον εθελοντή να παρακολουθήσει από κοντά την δημιουργία των έργων, καθώς θα έχει και την δυνατότητα επικοινωνίας με τους καλλιτέχνες του ArtWalk.
Β) Ο κάθε εθελοντής θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ημερίδες και τις διαλέξεις της διοργάνωσης.
Γ) Ο κάθε εθελοντής θα λαμβάνει το συλλεκτικό μπλουζάκι της διοργάνωσης.
Δ) Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο κάθε εθελοντής θα λάβει επίσημη Συστατική Επιστολή ή Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

ΕΝ
A) During the festival, the volunteer will be given the opportunity to follow closely the creation of the works, as well as being able to communicate with the artists participating in ArtWalk.
B) Each volunteer will be able to participate free of charge in the training sessions, seminars and lectures of the event.
C) Each volunteer is entitled to the collective t-shirt of the event.
D) Upon the end of the event, each volunteer will receive a Letter of Participation or Certificate of Participation.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / COMMUNICATION
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του site μας www.artinprogress.eu, μέσω e-mail στο patrartinprogress@gmail.com και μέσω τηλεφώνου στο 6948098744.
You can contact us via our site www.artinprogress.eu, via e-mail at patrartinprogress@gmail.com and by telephone at 6948098744.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service