CHESTIONAR 2

Privind satisfacerea nevoilor de formare şi analiza de nevoi la nivelul cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli de pe raza judeţului Mureș, pentru stabilirea ofertei de programe pentru formare continuă
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Familiarizarea cu cerinţele programelor şcolare centrate pe competenţe
  Aplicarea adecvată a instrumentelor de proiectare didactică
  Dezvoltarea capacităţii de proiectare a activităţii didactice în concordanţă cu criteriile curriculum-ului naţional şi cu particularităţile clasei
  Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe
  Organizarea şi animarea situaţiilor de învăţare
  Realizarea unei proiectări moderne pe bază de proiecte tematice
  Înnoirea conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului (dar şi din domenii adiacente)
  Please enter one response per row
  Organizarea şi animarea situaţiilor de învăţare
  Gestionarea progresului şcolar
  Implicarea elevilor în învăţare şi aplicare
  Conceperea şi perfecţionarea mijloacelor de diferenţiere
  Capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică în predarea disciplinei
  Dirijarea activităţii practice, cognitive a elevilor (organizare, monitorizare, evaluare)
  Familiarizarea cu curriculum-ul şcolar şi materialele suport din programul „A doua şansă”, învăţământ primar şi secundar (pentru educaţia de bază)
  Cunoaşterea rolului opţionalului în procesul formativ, conceperea unui opţional
  Please enter one response per row
  Actualizarea, îmbogăţirea şi diversificarea cunoştinţelor de psihologie şi pedagogie necesare desfăşurării activităţii didactice
  Recunoaşterea însemnătăţii deosebite pe care o are această nouă orientare privind abordarea copilului supradotat în sistemul educaţional
  Recunoaşterea particularităţilor elevului cu aptitudini înalte
  Însuşirea de abilităţi speciale de cunoaştere şi identificare a elevilor supradotaţi
  Identificarea alternativelor de instruire pentru elevii înalt abilitaţi
  Educaţie pentru elevii în situaţie de risc şi pentru cei cu dizabilităţi
  Please enter one response per row
  Aplicarea unor metode de evaluare pentru măsurarea corectă a performanţelor atinse în acţiunile educative cu elevi şi de către elevi
  Gestionarea progresului şcolar
  Utilizarea de tehnici şi metode de evaluare specifice în cadrul programului „A doua şansă”
  Elaborarea itemilor pentru evaluarea pe parcurs și evaluarea sumativă
  Please enter one response per row
  Folosirea metodelor interactive de predare-învăţare
  Aplicarea metodelor de învățare pregătindu-i  pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie
  Formularea cerințelor pentru elevi (acţiunile indicate sau ordonate elevilor, acţiunile recomandate, dezirabile)
  Identificarea principiilor care stau la baza elaborării materialelor suport şi a modului în care principiile sunt aplicate în cadrul ghidurilor
  Demonstrarea capacităţii de a aplica strategii şi metode de învăţare adaptate nevoilor programului şi specifice adulţilor
  Adaptarea  demersului educațional la nevoile cursanţilor (a 2-a șansă) şi identificarea modalităţii de aplicare a curriculum-ului atât în cadrul programului cât şi în afara acestuia
  Please enter one response per row
  Managementul clasei de elevi  în raport cu sarcinile instruirii şi stabilirea responsabilităţi în grup
  Gestionarea situaţiilor de criză
  Munca în echipă
  Participarea la conducerea şcolii
  Asumarea sarcinilor alături de echipa managerială
  Please enter one response per row
  Clarificarea conceptelor specifice proiectelor
  Dobândirea unor deprinderi  necesare elaborării și implementării  proiectelor
  Familiarizarea cu domeniul managementului de proiect
  Elaborarea proiectului CDI, integrarea lui în proiectul de dezvoltare instituțională
  Elaborarea PDI/ PAS și a planurilor operaționale, monitorizarea implementării acestora și întocmirea planurilor de îmbunătățire
  Please enter one response per row
  Parteneriatul cu familia (Informarea şi implicarea părinţilor în viața școlii)
  Parteneriat cu poliția, unitățile sanitare, biserica, agenți economici, ONG-uri, instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură
  Parteneriat educațional cu alte instituții de învățământ
  Relații parteneriale în proiecte cu participare internațională
  Please enter one response per row
  Dezvoltarea competenţelor de diagnoză, autoevaluare și evaluare a mediului instituţional
  Elaborarea şi implementarea de strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii în educaţie
  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de elaborare a instrumentelor de evaluare
  Dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor eficiente de evaluare a calităţii în managementul şcolar
  Implementarea sistemului  intern de control managerial
  Please enter one response per row
  Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale
  Competenţe pentru îndeplinirea eficientă a rolului social al cadrului didactic
  Please enter one response per row
  Asumarea răspunderii  în munca de educator
  Cooperarea, dezvoltarea unui climat de colaborare și respect a valorii
  Conduită profesională etică  prin: pasiune, obiectivitate şi dreptate, optimism, răbdare, responsabilitate şi corectitudine, înţelegere, seriozitate, punctualitate, dragoste profesională faţă de cei pe care  îi educăm
  Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social
  Stimularea conduitelor de exprimare directă a opiniei critice și autocritice, dezvoltarea simțului dreptății, echității, a datoriei și răspunderii
  Asigurarea unui climat socio-afectiv stimulativ și de încurajare (tipuri de influenţe ale profesorului în sfera personalităţii elevului)
  Please enter one response per row
  Conştientizarea rolului şi locului educaţiei plastice, dezvoltarea sensibilităţii artistice şi a gustului estetic
  Perfecţionarea cunoştinţelor metodice de predarea educaţiei plastice, familiarizarea cu noi tehnici de lucru, realizarea unor compoziţii plastice cu diferite teme şi tehnici
  Valorificarea talentului artistic în organizarea și realizarea activităților de formare nonformală
  Please enter one response per row
  Educația antidrog
  Nonviolența asigurată prin atitudini pozitive și nonagresive în mediul școlar
  Educația deșeurilor selective
  Alimentația rațională
  Please enter one response per row
  Înțelegerea și aplicarea conceptului „Educaţie pentru informaţie”
  Cunoașterea criteriilor specifice de amenajare a centrului de documentare şi informare
  Dezvoltarea competenţelor de documentare la nivelul comunităţii educaţionale.
  Cunoaşterea noţiunilor necesare întreţinerii unei conversaţii într-o limbă de circulație internațională
  Iniţierea rapidă în scopul posibilităţii de perfecţionare a unei limbi de circulație internațională
  Reactivarea şi îmbogăţirea noţiunilor cu cuvinte noi, cu subtilităţi gramaticale, conversaţionale şi de pronunţie într-o limbă
  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare
  Please enter one response per row
  Redactarea materialelor informative, de corespondență, analiză, îndrumare și control (adrese, articole, studii de specialitate, memorii, rapoarte, etc)
  Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor specifice domeniului secretariat, dobândirea competenţelor de exprimare şi comunicare scrisă şi orală
  Utilizarea aparaturii IT şi a softului conceput pentru birotică (imprimante, multifuncționale, fax, copiatoare, etc)
  Please enter one response per row
  Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în mediul socio-profesional actual
  Competenţe IT  (redactare doc. WORD, PPT, EXCEL, interpretări grafice, etc)
  Orientarea cunoaşterii spre noi achiziţii intelectuale
  Îmbogățirea repertoriului personal al cadrelor didactice cu strategii de tip activ – participativ
  Please enter one response per row