શ્રી એમ.પી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, સુરેન્દ્રનગર પ્રવેશ ફોર્મ - બી.કોમ. સેમિસ્ટર-૧
હુ બી.કોમ. સેમિસ્ટર-૧મા પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છુ છુ. મારી શૈક્ષણિક લાયકાત તથા અન્ય વિગતો આ સાથે સામેલ છે.
વિદ્યાર્થી દીઠ એક જ પ્રવેશ ફોર્મ ભરવું. પસંદ કરેલ ગ્રુપ બાદમાં બદલી શકાશે નહિ. મેરીટ યાદી કોલેજની આ જ વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે. યાદિમાં સામેલ વિદ્યાર્થીએ તેમાં જણાવ્યા અનુસારની તારીખે ફી તથા અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. ખોટી કે અધૂરી માહિતીવાળું ફોર્મ રદ થશે.(CBSE બોર્ડનાં વિદ્યાર્થીએ સીટ નં.માં પ્રથમ C ટIઈપ કરીને સીટ નં. લખવો) ** ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તા.: ૦૩-૦૬-૨૦૧૯. ** મેરીટ યાદી અંગેની માહિતી માટે આજ વેબ સાઈટ પર Admission Formની બાજુની ADMISSION INSTRUCTION Link Click કરો.
વિધાર્થીની અટક (અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
વિધાર્થીનું નામ (અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
પિતા/વાલીનું નામ(અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
જન્મ તારીખ ( L. C. મુજબ) *
MM
/
DD
/
YYYY
લિંગ (Gender) *
જાતિ (Caste) *
મોબાઈલ નંબર *
Your answer
બોર્ડ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service