શ્રી એમ.પી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, સુરેન્દ્રનગર પ્રવેશ ફોર્મ - બી.કોમ. સેમિસ્ટર-૧
હુ બી.કોમ. સેમિસ્ટર-૧મા પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છુ છુ. મારી શૈક્ષણિક લાયકાત તથા અન્ય વિગતો આ સાથે સામેલ છે.
વિદ્યાર્થી દીઠ એક જ પ્રવેશ ફોર્મ ભરવું. પસંદ કરેલ ગ્રુપ બાદમાં બદલી શકાશે નહિ. મેરીટ યાદી કોલેજની આ જ વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે. યાદિમાં સામેલ વિદ્યાર્થીએ તેમાં જણાવ્યા અનુસારની તારીખે ફી તથા અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. ખોટી કે અધૂરી માહિતીવાળું ફોર્મ રદ થશે.
વિધાર્થીની અટક (અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
વિધાર્થીનું નામ (અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
પિતા/વાલીનું નામ(અંગ્રેજીમાં)(ધો.-૧૨ની માર્કશીટ મુજબ) *
Your answer
જન્મ તારીખ ( L. C. મુજબ) *
MM
/
DD
/
YYYY
લિંગ (Gender) *
જાતિ (Caste) *
મોબાઈલ નંબર *
Your answer
સીટ નંબર (ધો.-૧૨) *
Your answer
ધો.-૧૨ના કુલ ગુણ *
Your answer
ધો.-૧૨માં મેળવેલ કુલ ગુણ *
Your answer
મેળવેલ ટકા *
Your answer
કેટલા પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે ? *
ગ્રુપ (B2) માત્ર બહેનો માટે છે. બાકીના બધા ગ્રુપમાં ભાઈઓ તથા બહેનો પ્રવેશ લઈ શકે છે. ગ્રુપ (C)માં અભ્યાસનું માધ્યમ અંગ્રેજીમાં રહેશે.
વિષય પસંદગી માટે નીચે પૈકી કોઈ એક ગ્રુપ પસંદ કરો. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service