Działalność statutowa odpłatna - formularz zgłoszeniowy
Szkolenie Online odbędzie się w formie webinaru (za pośrednictwem Internetu) organizowanego                    
przez Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20

czwartek         18    kwiecień      2023       godz. 17 - 20

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy:

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji w okresie  od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2025r. zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. „ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM”.

Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 5 lat.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego ma charakter obligatoryjny.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z zadania publicznego
pn. „Centrum Obywatelskie- ul. Reymonta 20”.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia  24 kwietnia 2003r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

"Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa".

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Nazwa organizacji bądź grupy (jeśli dotyczy) *
Działam na rzecz Krakowa i jego Mieszkańców *
Jestem mieszkańcem Krakowa *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Report Abuse