Dotazník Pedagogické komory k Hlavním směrům revize RVP ZV
Na webu MŠMT byl zveřejněn návrh textu "Hlavních směrů revize RVP ZV" k připomínkování. Očekávali jsme, že MŠMT vytvoří zároveň dotazník, jehož prostřednictvím budou moci učitelé vyjádřit svůj názor na konkrétní návrhy změn v RVP ZV (souhlas či nesouhlas). Protože se tak nestalo, vytvořili jsme v Pedagogické komoře vlastní dotazník, jehož výsledky zašleme MŠMT. Prosíme, pošlete odkaz na tento dotazník svým kolegům ve škole i mimo ni (potřebujeme, aby dotazník vyplnilo co nejvíce učitelů)...

UPOZORNĚNÍ: Tento dotazník obsahuje výhradně uzavřené otázky. Pokud chcete zaslat MŠMT konkrétní připomínku, využijte formulář na oficiálním webu k velké revizi,  kde zároveň naleznete kompletní návrh textu Hlavních směrů revize RVP ZV (92 stran v PDF) k připomínkování (doporučujeme zasílat nejen kritické výtky, ale zároveň podpořit konkrétní navrhované změny, s nimiž souhlasíte...):

https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se

Předem Vám děkujeme za vyplnění našeho dotazníku. Nemusíte odpovídat na všechny otázky...

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno a příjmení *
E-mail *
Učím především v/na... *
Úvodní dotazy
Jaký je váš postoj k přechodu na dvoustupňové kurikulum (RVP a ŠVP  pro základní vzdělávání)?
Clear selection
Jak hodnotíte dosavadní proces revizí RVP ZV? „Revize RVP ZV probíhají transparentně.“ S tímto výrokem…
Clear selection
Dotazy k tzv. malé revizi RVP ZV z roku 2021
Jaký je váš postoj k již uskutečněné tzv. malé revizi RVP ZV? Se změnami schválenými v roce 2021…
Clear selection
Jaký je váš názor na nové pojetí vzdělávacího oboru Informatika v rámci malé revize RVP ZV? Se změnami vzdělávacího obsahu v Informatice…
Clear selection
Jaký je váš názor na časovou dotaci pro vzdělávací obor Informatika v rámci malé revize RVP ZV? Minimální počet 2 hodiny (1. stupeň ZŠ) a 4 hodiny (2. stupeň ZŠ) pro Informatiku hodnotím jako…
Clear selection
Jaký je váš názor na vyškrtnutí některých očekávaných výstupů u různých vzdělávacích oborů v rámci malé revize RVP ZV? S provedenými škrty…
Clear selection
Jaký je váš názor na snížení časové dotace u různých vzdělávacích oborů v rámci malé revize RVP ZV? Se snížením minimálního počtu hodin…
Clear selection
Dotazy k tzv. velké revizi RVP ZV
Jaký je váš postoj k právě probíhající tzv. velké revizi RVP ZV? „Změny v RVP ZV jsou potřebné.“ S tímto výrokem…
Clear selection
Jaký je váš názor na zveřejněný text k připomínkování s návrhem „Hlavních směrů revize RVP ZV“? S představenými návrhy…
Clear selection
Dokument „Hlavní směry revize RVP ZV“ by měl obsahovat jednoznačné zadání z MŠMT pro NPI ČR, co se má/nemá změnit v textu RVP ZV. S tímto výrokem…
Clear selection
Dokument „Hlavní směry revize RVP ZV“ by měl obsahovat popis pozitivních i negativních zkušeností se změnami kurikula u nás i v zahraničí (včetně příkladů a ukázek). S tímto výrokem…
Clear selection
RVP ZV by měl mít formu „digitálního nástroje“. S tímto výrokem…
Clear selection
Do textu RVP ZV by měly být doplněny „čtyři pilíře výchovy a vzdělávání“, jak je zformulovala Mezinárodní komise Vzdělávání pro 21. století (UNESCO): 1. Učit se být. 2. Učit se být s druhými. 3. Učit se poznávat. 4. Učit se jednat. S tímto výrokem…
Clear selection
Text RVP ZV by měl obsahovat cíle vzdělávání, jak jsou definovány ve školském zákoně. S tímto výrokem…
Clear selection
Text RVP ZV by měl být rozšířen o další kompetence, aby byl v souladu s Doporučením Rady Evropské unie (například o podnikatelskou kompetenci nebo kompetenci v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování). S tímto výrokem…
Clear selection
Do textu RVP ZV by se měl doplnit popis gramotností, jejichž úroveň zvládání u žáků zkoumá například mezinárodní šetření PISA (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, přírodovědná gramotnost). S tímto výrokem…
Clear selection
Do textu RVP ZV by se mělo doplnit vymezení wellbeingu. S tímto výrokem…
Clear selection
Očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů v RVP ZV by měly být…
Clear selection
Očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů v RVP ZV by měly být…
Clear selection
Učivo by na úrovni RVP ZV mělo…
Clear selection
V RVP ZV by měly být zachovány minimální výstupy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP). S tímto výrokem…
Clear selection
Vzdělávací obsah RVP ZV by měl být rozdělen na jádrový a rozšiřující. S tímto výrokem…
Clear selection
Ke stávajícím uzlovým bodům RVP ZV ve 3., 5. a 9. ročníku by měl přibýt nový uzlový bod v 7. ročníku ZŠ? S tímto výrokem…
Clear selection
Počet průřezových témat v RVP ZV by měl být…
Clear selection
Další cizí jazyk by měl být na druhém stupni ZŠ…
Clear selection
Celkový počet hodin v rámcovém učebním plánu RVP ZV by se měl…
Clear selection
Počet disponibilních hodin v rámcovém učebním plánu RVP ZV by se měl…
Clear selection
Dotazy ke školním vzdělávacím programům
Závazná struktura ŠVP by měla zůstat stejná jako nyní. S tímto výrokem…
Clear selection
Výchovné a vzdělávací strategie by i nadále měly být uváděny v ŠVP jakožto souhrn strategií využívaných všemi pedagogy daného vyučovacího předmětu. S tímto výrokem…
Clear selection
Měl by vzniknout alespoň jeden modelový ŠVP ZV. S tímto výrokem…
Clear selection
Další dotazy
Měla by být obnovena dříve zrušená příloha RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením. S tímto výrokem…
Clear selection
O aktuálně probíhající velké revizi v RVP ZV jsem informován/a dostatečně. S tímto výrokem…
Clear selection
Jak hodnotíte navržený časový harmonogram velké revize RVP ZV? Začátek činnosti pracovních skupin NPI ČR (květen 2022), zveřejnění 1. verze revidovaného RVP ZV (leden 2023)...
Clear selection
Závěrečné dotazy...
Vzkaz autorům Hlavních směrů revize RVP ZV (expertní tým MŠMT)…
Vzkaz organizátorům tohoto dotazníkového šetření z Pedagogické komory, z. s.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy