แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ แรงจูงใจ และความผูกพันธ์ของผู้ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบความต้องการของบุคลากรผู้ให้บริการ และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จึงจัดทำแบบสอบถามชุดนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล ต่อไป (ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1)

โดยเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ถึง 20 เมษายน 2562

ชื่อ - นามสกุล
กรอกชื่อของท่าน เพื่อใช้ตรวจสอบร้อยละความครบถ้วน ของจำนวนบุคลากรเท่านั้น ชื่อของท่านจะไม่ถูกใช้อ้างอิงใดๆทั้งสิ้น
*
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ปัจจุบันท่านทำงานสังกัดกลุ่มงานใด *
2. ปัจจุบันท่านทำงานประจำแผนกใด *
3.ปัจจุบันท่านตำแหน่งงานใด *
4. เพศ *
5.อายุ *
ใส่ตัวเลขตามจริงเป็นจำนวนเต็ม เช่น 20,25,30
Your answer
6.ประเภทงานที่ปฏิบัติ ณ รพ.เกาะคา *
7.ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท่านมีอายุงานกีปี *
ตอบเป็นปีจำนวนเต็ม ex. 1,3,5
Your answer
8.ลักษณะการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน *
ตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในการทำงานบุคลากรสุขภาพ
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย ลงช่องระดับความสำคัญของแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
คำถามด้านแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้าพเจ้าเห็นว่าได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน จูงใจให้เข้าพเจ้าเกิดขวัญและกำลังในในการทำงาน
2.ข้าพเจ้าเห็นว่าสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้/ค่าตอบแทน จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
3.ข้าพเจ้าเห็นว่าโอกาส ความก้าวหน้าในงาน จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
4.ข้าพเจ้าเห็นว่าการบริหารงานที่เป็นธรรม จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
5.ข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
6.ข้าพเจ้าเห็นว่านโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
7.ข้าพเจ้าเห็นว่าความมั่นคงของหน้าที่การงาน จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
8.ข้าพเจ้าเห็นว่าภาระงานที่เหมาะสม จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
9.ข้าพเจ้าเห็นว่าความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
10.ข้าพเจ้าเห็นว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน/หัวหน้า จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
11.ข้าพเจ้าเห็นว่าสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสม จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
12.ข้าพเจ้าเห็นว่าการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน หัวหน้า จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังในการทำงาน
13.ข้าพเจ้าเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังในการทำงาน
14.ข้าพเจ้าเห็นว่าความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติ จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
คำถามด้านความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้าพเจ้าพึงพอใจใน ความก้าวหน้า ในตำแหน่งการทำงาน
2.ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการ นอกเหนือจาก รายได้/ค่าตอบแทนที่ ข้าพเจ้าได้รับในปัจจุบัน
3.ข้าพเจ้าพึงพอใจในโอกาส ความก้าวหน้าในงานของ ข้าพเจ้า
4.ข้าพเจ้าพึงพอใจในการบริหารงานที่เป็นธรรม
5.ข้าพเจ้าพึงพอใจในรายได้/ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ ข้าพเจ้าได้รับในปัจจุบัน
6.ข้าพเจ้าพึงพอใจในนโยบายการพัฒนา บุคลากร/งานของผู้บริหาร
7.ข้าพเจ้าพึงพอใจในความมั่นคงของหน้าที่การงาน ที่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในปัจจุบัน
8.ข้าพเจ้าพึงพอใจในภาระงานที่เหมาะสมของข้าพเจ้า
9.ข้าพเจ้าพึงพอใจในความสมดุลระหว่างงานและชีวิต ส่วนตัวของข้าพเจ้า
10.ข้าพเจ้าพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร
11.ข้าพเจ้าพึงพอใจในสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ เหมาะสม/ปลอดภัย
12.ข้าพเจ้าพอใจในการ ได้รับความยอมรับนับถือ จากผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร
13.ข้าพเจ้าพึงพอใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
14.ข้าพเจ้าพอใจใน ความสำเร็จของงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติ
คำถามด้านความผูกพัน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้าพเจ้ามีความรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกับ รพ.แห่งนี้
2.เมื่อรพ.ประสบปัญหา ข้าพเจ้าอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกัน
3.ข้าพเจ้าทุ่มเทพลังกาย ใจ อย่างเต็มที่ในการทำงาน
4.ข้าพเจ้ามีหัวหน้าในระดับถัดไปที่คอยดูแล เอาใจใส่ความอยู่ดีมีสุขของฉัน
5.ข้าพเจ้ากับเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
6.ข้าพเจ้าเห็นอนาคตในการทำงานที่สามารถฝากไว้กับ รพ.แห่งนี้ได้
7.ข้าพเจ้าเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะสมกับกำลังความสามารถในการทำงานที่ข้าพเจ้ามี
8.สวัสดิการที่ฉันได้รับ "ตรงกับความต้องการของข้าพเจ้า"
9.ข้าพเจ้ามีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการทำงาน
10.ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าอย่างชัดเจน
11.เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในรพ. ข้าพเจ้าได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจน
12.ข้าพเจ้าต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายด้านเพื่อทำงานให้สำเร็จ
13.ข้าพเจ้ามองว่าบุคลาการในรพ.แห่งนี้ยึดถือคุณธรรมในการทำงานอยู่เสมอ
14.ข้าพเจ้ารู้สึกมีคุณค่า และได้รับความไว้วางใจในการทำงานที่ รพ.แห่งนี้
15.ข้าพเจ้าอยากอธิบาย เมื่อได้ยินคนวิพากษ์วิจารณ์รพ.ในทางที่ไม่ดี
16.แม้งานจะยากเท่าใด ข้าพเจ้าก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถ
17.การสอนงานและคำแนะนำของหัวหน้าในระดับถัดไป มีส่วนช่วยให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ
18.เพื่อร่วมงานของข้าพเจ้าจะให้อภัยในความผิดพลาดที่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจ
19.หากข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี ฉันก็สามารถทำงานอยู่ใน รพ.แห่งนี้ได้อีกนาน
20.เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ ข้าพเจ้าถือว่า รพ.แห่งนี้ได้ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
21.เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ข้าพเจ้าถือว่ารพ.แห่งนี้ได้ให้สวัสดิการที่เหมาะสมแล้ว
22.รพ.แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
23.ข้าพเจ้ามีอำนาจตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
24.ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
25.ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่มีความยากและท้าท้ายอยู่เสมอ
26.ข้าพเจ้ามองว่ารพ.แห่งนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก
27.ข้าพเจ้าอยากอยู่กับรพ.แห่งนี้ เพื่อเก็บความสำเร็จร่วมกัน
28.ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรพ.แห่งนี้
29.แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงใน รพ.แห่งนี้จะทำได้ยาก แต่ข้าพเจ้าก็จะทำให้สำเร็จ
30.ข้าพเจ้าสามารถปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน กับเจ้าหัวหน้างานในระดับถัดไปเพื่อนำไปตัดสินใจในการทำงาน
31.ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คำแนะนำและปรึกษาได้
32.การทำงานที่ รพ.แห่งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นคง
33.เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ข้าพเจ้าถือว่าได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
34.เมื่อเที่ยบกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ข้าพเจ้าถือว่าได้สวัสดิการตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นได้
35.ระบบและขั้นตอนการทำงานในรพ.แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายและความผิดพลาด
36.ข้าพเจ้าสามารถวางแผนงานและดำเนินงานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
37.หน่วยงานของข้าพเจ้ามีการสื่อสารหรือรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
38.งานหลักของข้าพเจ้ามีความน่าสนใจและหลากหลาย
39.ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถและผลงาน
40.โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม
คำถามด้านความผาสุก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้าพเจ้ามีความรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกับ รพ.แห่งนี้
2.เมื่อ รพ.ประสบปัญหา ข้าพเจ้าอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3.ข้าพเจ้าทุ่มเทพลังกายใจ อย่างเด็มที่ในการทำงาน
4.ข้าพเจ้ามีหัวหน้าในระดับถัดไปที่คอยดูแล เอาใจใส่ความอยู่ดีมีสุขของข้าพเจ้า
5.ข้าพเจ้ากับเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
6.ข้าพเจ้าเห็นอนาคตในการทำงานที่สามารถฝากไว้กับ รพ.แห่งนี้ได้
7.ข้าพเจ้าเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะสมกับกำลังความสามารถในกาทำงานที่ข้าพเจ้ามี
8.สวัสดิการที่ข้าพเจ้าได้รับ “ตรงกับความต้องกาของข้าพเจ้า”
9.ข้าพเจ้ามีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอต่อการทำงาน
10.ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าอย่างชัดเจน
11.เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน รพ.ข้าพเจ้าได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจน