แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
กำลังพลของ ทบ. ให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถเป็นผู้นำ
หน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการรบแบบจู่โจมและรู้จักประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบ
แบบจู่โจมในภูมิประเทศยากลำบากมาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปอำนวยการฝึกหรือทำการฝึกหน่วยทหารอื่น ๆ ได้ด้วย

-----------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของผู้ตอบแบบติดตาม *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีความรู้ ความสามารถในการรบแบบจู่โจม
1.2 มีความรู้ ความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้ 
1.3 สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบแบบจู่โจมในภูมิประเทศที่ยากลำบากมาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้
1.4 มีความสามารถนำความรู้ไปอำนวยการฝึกหรือทำการฝึก หน่วยทหารอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
1.5 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อื่นได้
1.6 มีไหวพริบในการปฏิบัติงานสามารถเอาชนะอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
1.7 ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา 
1.8 มีความมุ่งมั่น และตั้งใจต่อการปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมายจาก
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.19 ความยุติธรรม 
3.10 ความเป็นผู้นำ
3.11 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service