Опитування студентів щодо рівня задоволеності навчанням в КНЕУ
Шановний студенте!

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана проводить дослідження рівня задоволеності студентів навчанням в Університеті.
Запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні. Ваші відповіді є важливими для нас і допоможуть покращити умови навчання на факультетах та в Університеті в цілому.
Заповнюючи анкету, будь ласка, оцінюйте програму, на якій Ви зараз навчаєтеся: якщо Ви студент бакалаврату, оцінюйте бакалаврську програму, якщо студент магістратури — магістерську.
Опитування анонімне, усі результати будуть представлені в узагальненому вигляді.
Дуже вдячні Вам за участь!

Адміністрація КНЕУ

І. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАВЧАННЯМ
1.1. Наскільки Ви загалом задоволені навчанням у КНЕУ? *
1.2. Деталізуйте, будь ласка, рівень Вашої задоволеності своїм навчальним досвідом в Університеті за такими складниками: *
Повністю задоволений(-а)
Мабуть, задоволений(-а)
Важко відповісти
Мабуть, не задоволений(-а)
Повністю не задоволений(-а)
Рівень викладання
Методичне забезпечення навчального процесу
Теоретичний складник навчання
Практична спрямованість навчання (зв’язок навчання з практикою)
Організація навчального процесу (розклад, доступність інформації, взаємодія з деканатом тощо)
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (навчальні корпуси, аудиторний фонд, технічне оснащення тощо)
Соціальна інфраструктура (гуртожитки, їдальні, спортивні споруди тощо)
Міжнародні зв’язки університету
Позанавчальні проекти університету (проекти, конкурси тощо)
Пропозиції університету для організації дозвілля студентів (спорт, мистецтво, туризм тощо)
Взаємовідносини між студентами і викладачами
ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
2.1. Оцініть такі аспекти Вашого навчання? *
Дуже добре
Мабуть, добре
Важко відповісти
Мабуть, погано
Дуже погано
Зміст і структура освітньої програми, за якою Ви зараз навчаєтеся (бакалаврської / магістерської)
Логічна послідовність дисциплін, що вивчаються
Співвідношення навчальних годин між лекційними та семінарськими (практичними, лабораторними) заняттями
Методи навчання й освітні технології, які використовують під час аудиторних занять
Можливість отримання ключових фахових компетенцій (знань, умінь, навичок)
Можливості розвинути загальні компетенції (знання, уміння, навички) під час навчання
Графік навчального процесу (початок і закінчення семестру, графік екзаменаційних сесій)
Зручність розкладу навчальних занять
2.2. Гнучкість при формуванні індивідуального навчального плану *
Гнучкість індивідуального навчального плану – це часові, змістові, організаційні можливості його формування. Зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з такими твердженнями:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Під час формування індивідуального навчального плану в мене є достатньо часу на вибір дисциплін
Освітня програма, за якою я навчаюся, пропонує достатній перелік вибіркових дисциплін
Я можу обрати дисципліни, які відповідають моїм інтересам
Я маю доступ до вичерпної інформації про зміст вибіркових дисциплін, на основі якої роблю вибір
Я б хотів(-ла) мати можливість також обирати дисципліни, які пропонуються на інших спеціальностях (освітніх програмах), факультетах
2.3. Умови для вивчення іноземних мов під час навчання в КНЕУ: *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Кількість навчальних годин для вивчення іноземної/-их мови/мов
Рівень викладання
Можливості вибору іноземних мов для вивчення
Можливості для вивчення фахової іноземної мови
2.4. Як Ви оцінюєте такі вимоги до студентів на програмі, за якою Ви навчаєтеся? *
Дуже високий / великий
Мабуть, високий / великий
Середній рівень
Мабуть, низький / малий
Дуже низький / малий
Рівень вимог до навчальних результатів студентів протягом семестру
Рівень вимог до навчальних результатів студентів під час проведення підсумкового контролю (іспитів, заліків)
Обсяг навчального матеріалу, який необхідно опанувати в межах дисциплін
2.5. Наскільки Ви згодні з твердженнями щодо методичного забезпечення навчального процесу в КНЕУ: *
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Методичні матеріали для самостійної роботи студента зазвичай наявні та є доступними на сайті університету
Методичні матеріали для самостійної роботи студента легко сприймаються та є зрозумілими
Рекомендована в межах дисциплін навчальна література є сучасною
Рекомендована в межах дисциплін навчальна література доступна в бібліотеці університету
2.6. Наскільки важливими для Вас під час вивчення матеріалу дисциплін є такі джерела інформації: *
Дуже важливо
Мабуть, важливо
Важко відповісти
Мабуть, не важливо
Зовсім не важливо
Методичні матеріали для самостійної роботи студента
Наявна й доступна в бібліотеці КНЕУ навчальна література
Електронні видання, доступні в електронній бібліотеці університету
Доступ до міжнародних баз даних та електронних ресурсів через електронну бібліотеку університету
Інші друковані джерела та електронні навчальні ресурси
2.7. Система контролю й оцінювання результатів навчання в КНЕУ *
Позначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними нижче твердженнями:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Співвідношення балів між поточним та підсумковим контролем результатів навчання у формі іспиту є оптимальним
Навчальне навантаження протягом семестру є збалансованим та таким, яке можна виконати у встановлені терміни
Критерії оцінювання результатів навчання є зрозумілими
Завдання на іспиті відповідають навчальній програмі
Шкала оцінювання на іспиті є виправданою
Студенти завжди мають можливість ознайомитися з результатами оцінювання екзаменаційної роботи
Викладачі зазвичай об’єктивно оцінюють навчальні результати студентів
Загалом, системою контролю і оцінювання результатів навчання в університеті я задоволений(-на)
2.8. Якої кількості дисциплін, які Ви вивчали протягом останнього календарного року, стосується кожне з тверджень: *
Усіх
Більшості
Половини
Деяких
Жодної
Навчальні цілі дисципліни чітко визначені
Тематика аудиторних занять відповідає програмі дисципліни
Матеріал викладається чітко й доступно
Викладач зацікавлює студентів і мотивує до вивчення дисципліни
Наявність зворотного зв’язку викладача зі студентами для визначення рівня засвоєння матеріалу (аналіз помилок, готовність відповісти на питання студентів і надати іншу підтримку при вивченні дисципліни)
Наявність повторів матеріалу в різних дисциплінах
2.9. Скільки годин на тиждень протягом поточного семестру Ви в середньому витрачаєте на: *
Не беру участь
Менше 4 годин
5-8 годин
9-12 годин
Понад 12 годин
Самостійну підготовку до навчальних занять
Позанавчальну діяльність в університеті (участь у позанавчальних проектах, студентському самоврядуванні тощо)
Роботу, якщо Ви працюєте паралельно зі здобуттям освіти
2.10. Яку частину аудиторних занять протягом останнього семестру Ви відвідували: *
Усі
Більше половини
Половину
Менше половини
Жодної/Жодного
Лекції
Семінарські (практичні, лабораторні) заняття
Індивідуальні консультації з викладачами
2.11. Оцініть можливості для науково-дослідницької роботи студентів: *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Пропозиції університету щодо участі студентів у науково-дослідницькій роботі
Своєчасність інформації про такі можливості
Консультативна підтримка студентів з боку викладачів під час підготовки наукових студентських робіт
2.12. Якщо Ви вже проходили навчальну та виробничу практику, як Ви оцінюєте організацію її як складника Вашого навчання в університеті? *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Не проходив
Період проведення
Тривалість
Зміст практики
Бази практики, які пропонує університет
Керівництво практикою від університету
Керівництво практикою з боку підприємства (організації, установи)
ІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІТ-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Оцініть матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за такими показниками: *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Стан навчальних корпусів загалом
Стан навчальних аудиторій
Зручність навчальних аудиторій та їхня адаптованість до проведення різних форм навчальних занять
Комфортність перебування в навчальних приміщеннях
3.2. Оцініть ІТ-забезпечення навчального процесу: *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Оснащення навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням
Оснащення комп'ютерних класів
Наявність необхідного для навчального процесу програмного забезпечення
Рівень автоматизації організаційного забезпечення навчального процесу
Робота системи “Електронний журнал”
Наявність та якість Wi-Fi у корпусах університету
IV. МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
4.1. Як Ви оцінюєте можливості, які КНЕУ пропонує студентам для участі в міжнародній академічній мобільності: *
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Не знаю про це
Рівень Вашої поінформованості про програми міжнародної академічної мобільності
Можливість участі зацікавлених студентів у міжнародних програмах обміну з університетами-партнерами університету
Відповідність програм навчання в зарубіжних університетах-партнерах Вашим інтересам та/або програмі навчання в КНЕУ