วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง เนื่องจากหน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงใครขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สำเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทางวิทยาลัย ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ชื่อหน่วยงาน
Your answer
2. สถานที่ตั้ง
Your answer
ลักษณะของสถานประกอบการ
3. ผู้ให้ข้อมูล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
4. ชื่อนักศึกษานาย/นางสาว
Your answer
ตอนที่ 2 ความถึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประวงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
1.1 ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 การตรงต่อเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ความรับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 มีความขยัน อดทน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.7 มีความสุขภาพเรียบร้อย สัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลขการจัดการและพัฒนางาน
2.1 ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความสามารถในการใช้โปรแกรม Internet ติดต่อสื่อสาร/ในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำมาใช้ในการทำงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 มนุษย์สัมพันธืต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 การทำงานร่วมกับผู่อื่นหรือทำงานเป็นทีม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ตัวเลขมาพัฒนางานอย่างเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
3.1 มีความสามารถในการปฎิบัติงานตามที่มอบหมาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก่ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 มีมนุษยสัมพันธื และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
1. ปัญหาในการปฏิบัติงาน
Your answer
2. ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ตั้งตรงจิตรพณิชยการ. Report Abuse