คำถามทบทวนท้ายหน่วยที่ 4 เรื่อง Microsoft PowerPoint

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตอบคำถามทบทวนท้ายหน่วยที่ 4 เรื่อง Microsoft PowerPoint ทั้งตอบคำถามต่อไปนี้ (15 คะแนน)
หมดเวลาส่ง วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question