ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
กรุณาระบุข้อมูลทั่วไปของท่าน
คำนำหน้า *
ชื่อ: *
Your answer
นามสกุล: *
Your answer
รหัสนักศึกษา: *
กรุณาระบุรหัสนักศึกษา 13 หลัก
Your answer
สาขาวิชา: *
เลือกสาขาวิชาที่่นักศึกษาสังกัด
ชั้นปี: *
Your answer
๒.แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
คะแนน ๕ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากที่สุด
คะแนน ๔ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก
คะแนน ๓ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย
คะแนน ๑ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด
๒.๑ ด้านหลักสูตร *
5
4
3
2
1
๑. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรอย่างชัดเจน
๓. มีตารางการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
๔. หลักสูตรมีความทันสมัย
๕. วิชาเรียนในหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการ
๒.๒ ด้านอาจารย์ผู้สอน *
5
4
3
2
1
๑. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
๒. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. อาจารย์สอนได้ตรงตามเนื้อหาวิชา และเวลาที่กำหนดไว้
๔. อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
๕. อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 ๖. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวม
๒.๓ ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ *
5
4
3
2
1
๑. ห้องเรียนบรรยายมีอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. ห้องเรียนปฏิบัติการมีอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. ระบบบริการห้องสมุดมีความเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๒.๔ การจัดการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
๑. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
๓. มีการนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
๔. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
๕. มีการใช้สื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม
๖. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
๒.๕ ด้านการวัดและประเมินผล *
5
4
3
2
1
๑. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
๒. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๓. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒.๖ การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้มีการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ *
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ด้านความรู้
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๔. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service