แบบลงทะเบียน  (ลากลับบ้าน สำหรับนักศึกษา วสส.ตรัง)
ใช้กรณีนักศึกษาลากลับบ้าน ที่ไม่ได้ลาในคาบเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ  
1. ก่อนไป ให้นักศึกษา กรอกข้อมูล ข้อที่ 1-11
2. กลับมาถึงวิทยาลัย ให้นักศึกษา กรอกข้อมูล ข้อที่ 12
3. หากนักศึกษาต้องการลาต่อเนื่อง กรอก ข้อที่ 13 และกรอกข้อ 1--11 ใหม่ และแจ้งผลข้อ 12 เมื่อกลับมาถึง
1. หอพักที่นักศึกษาพักอาศัย *
2. ชื่อ-สกุล *
3. รหัสประจำตัวนักศึกษา *
4. หลักสูตร *
5. ชั้นปี *
6. ลาระหว่างวันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
7. พ.ศ. *
8. เวลาเดินทางออกจากวิทยาลัย   *
Time
:
9. เวลาที่คาดว่าจะกลับถึงวิทยาลัย *
Time
:
10. ในระหว่างลากลับบ้าน ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่                        (ที่อยู่ที่นักศึกษากลับไปพักอาศัยตามจริง) *
11. ในระหว่างการลา หากมีเรื่องเร่งด่วน ติดต่อข้าพเจ้าด้วย หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ *
12. แจ้งผลการกลับถึงวิทยาลัย  (ให้ระบุวันที่ และเวลา เช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น.)  ....................................ให้ตอบหลังจากกลับมาแล้วเท่านั้น
13. การลาต่อเนื่อง ให้นักศึกษาแจ้งลาต่อเนื่อง และให้ลงทะเบียนลาต่อเนื่องตามขั้นตอนเดิม
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sirindhorn College of Public Health, Trang.