ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
Този формуляр е създаден във връзка с договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Наименование на юридическото/физическото лице *
представлявано от (само за юридически лица)
седалище и адрес на управление (постоянен адрес):
Основна дейност: *
Телефон *
e-mail: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Заявявам, че съм запознат с целите и дейностите на Националната рибарска мрежа (НРМ). Проявявам интерес и разбиране относно дейността й и желая да стана неин член.Като адресираме настоящото заявление до Вас моля да предприемете необходимите действия по извършване на регистрация по отношение на членството ни в Националната рибарска мрежа.Моля да декларирате Вашето съгласие/несъгласие, посочените от Вас данни и информация в това заявление да бъдат включени в общия регистър на членовете на НРМ и да бъдат публикувани на електронната страница на НРМ. *
Required
1. Към кои приоритети на Съюза в рамките на ЕФМДР проявявате интерес? *
Required
2. Към кои от изброените теми, свързани с прилагането на Стратегиите за ВОМР, от Местни инициативни рибарски групи, проявявате интерес? *
Required
3. Имате ли желание да участвате в тематичните работни групи (ТРГ) към НРМ? *
Required
4. Кои са според Вас най-важните теми/въпроси, които следва да бъдат обсъждани на заседанията на ТРГ към НРМ?
5. Към кои от следните теми имате интерес за споделяне на добри и лоши практики (приложими в България) *
Required
6. Бихте ли участвали в дейности на НРМ по осъществяване на междутериториално и транснационално сътрудничество? *
Required
7. Бихте ли участвали в съвместни инициативи с представители на науката във връзка с трансфера на знания, разработването и внедряването на иновации? *
Required
8. Желаете ли да получавате на електронна поща публикации на НРМ? *
Required
Заявявам, че: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy