રાષ્ટ્ર કક્ષા/રાજ્ય કક્ષાની ઓન ડયૂૂૂૂટી તાલીમ/કાર્યક્રમની માહિતી
(by... P & M Branch, DIET, Rajkot)
ઇમેલ એડ્રેેસ *
Your answer
અધ્યાપકશ્રીનું નામ *
શાખાનું નામ *
તાલીમ/કાર્યક્રમનું નામ (ગુુુુજરાતીમાં) *
Your answer
તાલીમ/કાર્યક્રમ શરૂ તારીખ (જર્ની ડે સિવાય) *
MM
/
DD
/
YYYY
તાલીમ/કાર્યક્રમ પૂર્ણ તારીખ (જર્ની ડે સિવાય) *
MM
/
DD
/
YYYY
તાલીમ/કાર્યક્રમનાં કુલ દિવસો ( ફક્ત કામનાં જ દિવસો) *
Your answer
તાલીમ/કાર્યક્રમનું સ્થળ (ગુજરાતીમાં) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service