ППС № 946 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за директори и управленски кадри на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“

Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за директори и управленски кадри на тема: „Социалните комуникаци в управлението на училището“

Предназначение: задиректори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.

Анотация: Обучението включва лекционен курс и упражнения по следните учебни дисциплини: Теория и практика на социалните комуникации, Стратегии за мотивиране на професионален екип, Теория и практика на конфликтите и Методика на емпиричните педагогически изследвания.
Социалните комуникации се анализират от две гледни точки: като обмен на информация и като обмен на взаимодействия. Предлагат се практически правила за ефективно говорене и слушане. В контекста на социалните комуникации като обмен на взаимодействия се разглежда транзакционния анализ на Е. Бърн.
Анализират се три следните групи теории за мотивацията, въз основа на които се обосновават стратегии за мотивиране на професионален екип: теории за мотивацията от гледна точка на потребностите на личността, поведенчески теории за мотивацията и теории за мотивацията от гледна точка на проектирането на работата.
В дисциплината Теория и практика на конфликтите се разглеждат същността и структурата на конфликтите, анализира се обективно-субективната природа на конфликтите и се диференцират целите на участниците в конфликтите. Демонстрират се стилове за разрешаване на конфликти. Предлагат се теории за обяснение на агресията в поведението на личността.
Разглежда се същността и технологията на приложение на пет основни метода за емпирични педагогически изследвания: наблюдение, анкетен метод, социометричен метод, дидактически тестове и педагогически експеримент.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев


Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Специализацията е с продължителност една календарна година в очно-задочна форма и завършва със защита на дипломна работа.

Начало на ППС № 946 - 20.01.2021 г.

На кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план и защитили дипломна работа се присъжда по документи III ПКС.

Таксата за едногодишната специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)


Необходимо е да представите следните документи за зачисляване в срок до 18.01.2021 г.:
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
- копие на платежен документ
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат дипломите и свидетелствата заедно с приложенията!

Формулярите можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-pps.html

Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: ППС № 946

Таксата се заплаща по банков път и всички документи се изпращат в Учебен отдел по пощата или с куриер.

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse